Apothéka.sk
Spravodajstvo z EÚTlačové správy Bolesť Cestovanie Editorial Informačné technológie ComorraPharm sro. Liečivé rastliny - Fytoterapia Medicínska história Medicínska technika Novinky Očkovanie Odborník radí Predstavujeme Vám… Prevencia Psychológia, neurológia Rodinný lekár Rozhovory Trendy v Európe Ústna hygiena Veterinárna sekcia Vitamíny, minerály a potravinové doplnky Vývoj & trendy vo farmácii Vývoj v medicíne Zákony, poisťovne Zdravá krása Zdravá racionálna výživa Zdravotnícka legislatíva Zdravý pohyb Zdravý životný štýl Životné prostredie

Informácie o produktoch Kompilácia, rešeršná práca Pôvodný článok PR článok - platená inzercia Preklad Vyhlásenia, Informácie, Výzvy

2011 / 4, 3, 2, 1
2010 / 4, 3, 2
2009 / 4, 3, 2, 1
2008 / 4, 3, 2, 1
2007 / 4, 2
2006 / 3, 1
2005 / 4, 3, 2, 1
2004 / 4, 3, 2, 1
2003 / 4, 3, 2, 1
2002 / 4, 3, 2, 1
2001 / 4, 3, 2, 1
2000 / 4, 3
Informačné technológie

René Girard
Pôvod kultúry
19,00 EUR
(572,39 SKK)
Tomáš Perič, Josef Dovalil
Sportovní trénink
7,72 EUR
(232,57 SKK)
Gabriele Angenendt a kol.
Psychoonkologie v praxi
23,12 EUR
(696,51 SKK)
Prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SK = 1 EUR
Práve čítate číslo 2002/4 - Zákony, poisťovne - Vyhlásenia, Informácie, Výzvy
nedeľa, 28. Február 2020 | dátum ostatnej aktualizácie: 10. Marec 2012 9:10

Tlačová správa združenej zdravotnej poisťovne SIDERIA - ISTOTA
PhDr. Marian Kapinos, riaditeľ kancelárie GR a riaditeľ úseku zdravotného poisťovania, ZZP Sideria Istota Košice - 7.10.2002

Správna rada Siderie-Istoty, zzp na svojom zasadnutí 10.9.2002 prerokovala a schválila výsledky hospodárenia poisťovne za 1.polrok 2002. Výsledky sú v súlade s plánom stanoveným na rok 2003 a schváleným správnou radou poisťovne a odpovedajú realizačnému plánu stratégie poisťovne.

Tlaeová správa zdru?enej zdravotnej pois?ovne SIDERIA ? ISTOTA
  1. Informácia o hospodárení zdravotnej poisťovne v 1.polroku 2002 a zhodnotenie jej celkovej finančnej situácie

Správna rada Siderie-Istoty, zzp na svojom zasadnutí 10.9.2002 prerokovala a schválila výsledky hospodárenia poisťovne za 1.polrok 2002. Výsledky sú v súlade s plánom stanoveným na rok 2003 a schváleným správnou radou poisťovne a odpovedajú realizačnému plánu stratégie poisťovne.

Pre celé obdobie 1.polroka 2002 je charakteristický nárast počtu poistencov, ktorý sa v 2.štvrťroku ešte zintenzívnil. K 31.6.2002 bolo v našej poisťovni registrovaných 392 299 poistencov. Celkový počet poistencov narástol oproti stavu k 31.12.2001 o 11 961 poistencov, z toho ekonomicky aktívnych poistencov pribudlo o 6 226.

Príjmy v 1.polroku 2002 dosiahli hodnotu 1 650 692 tis. Sk. Pozitívne možno hodnotiť výber poistného, ktorý sa najväčším objemom podieľal na príjmoch poisťovne. Pri 98,7%-nej úspešnosti výberu poistného získala poisťovňa v hodnotenom období 1 073 317 tis. Sk. Súčasťou celkových príjmov je aj výsledok prerozdelenia. Počas 1.polroka 2002 bolo do príjmov ako výsledok prerozdelenia zaúčtovaných 458 226 tis. Sk. Do celkových príjmov poisťovne v 1.polroku 2002 bola zahrnutá aj nenávratná finančná výpomoc zo štátneho rozpočtu, ktorá bola vo výške 111 788 tis. Sk a ostatné príjmy vo výške 7 360 tis. Sk .
Financovanie zdravotnej starostlivosti hodnoteného obdobia bolo ovplyvňované prekategorizovaním liekov od 15.10.2001 a cenovými podmienkami stanovenými Opatrením Ministerstva financií SR platným od 1.1.2002. Priemerné mesačné náklady na zdravotnú starostlivosť 1 poistenca boli počas 1.polroka 2002 približne 680 Sk. Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka tak narástli v priemere o 56 Sk na 1 poistenca mesačne (rast medzi rokmi 2001 a 2002 bol o 9%). Nepriaznivo sa vyvíjali hlavne náklady na lieky, ktoré boli priemerne mesačne počas 1.polroka viac než 245 Sk na 1 poistenca, kým v rovnakom období minulého roka bol priemerný mesačný náklad na lieky 1 poistenca 204 Sk, čo predstavuje nárast medziročne o viac ako 20%. V spôsobe financovania lôžkových zariadení došlo od 1.1.2002 k zmene, ktorá umožnila zdravotným poisťovniam regulovať výšku nákladov v tomto druhu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, a to prostredníctvom zmluvne dohodnutých objemov pri zohľadnení skutočných potrieb jej poistencov a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Celkovo možno konštatovať, že rast nákladov na zdravotnú starostlivosť sa vyvíjal v súlade s plánmi poisťovne.

Pozitívne hospodárenie poisťovne v 1.polroku sa odrážalo v pravidelnosti úhrad poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Finančné výpomoci, ktoré poisťovňa dostala z mimorozpočtových zdrojov vo výške 111 788 tis.Sk, pomohli znížiť jej doterajšiu zadĺženosť o viac než 50 mil.Sk. Najviac sa zníženie zadĺženosti prejavilo v segmente lôžkových zariadení, kam boli určené mimorozpočtové prostriedky.

Na záver možno konštatovať, že poisťovňa hospodárila počas 1.polroka v súlade s plánom a príjmy a náklady sa podarilo udržať v celku vyvážené.
Pre doplnenie informácie uvádzame v tabuľke vybraté ukazovatele hospodárenia poisťovne za obdobie 01 – 06 / 2002:

I.polrok 2002
v tis. Sk
PRÍJMY BEŽNÉHO ROKA
1 650 692
Výber poistného
1 073 317
Výsledok prerozdelenia
458 226
Príspevky zo ŠR
111 788
Ostatné príjmy spolu
7 360
TVORBA FONDOV CELKOM
1 765 800
1.Základný fond
1 694 363
2.Rezervný fond
0
3.Účelový fond
2 541
4.Správny fond
66 434
5.Neprevedené zostatky na príjmových účtoch
2 462
POUŽITIE PROSTRIEDKOV FONDOV
1 752 828
1. Základný fond zdravotného poistenia
1 687 728
1.1. Úhrada výdavkov za zdravotnú starostlivosť
1 678 730
1.1.1.úhrady za výkony
1 069 017
a) ambulantná primárna
217 410
b) ambulantná špecializovaná
152 826
c) spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky
166 722
d) lekárska služba prvej pomoci
9 849
e) lôžková starostlivosť
464 633
f) dopravná zdravotná služba
45 203
g) kúpeľná starostlivosť
11 326
h) ostatné úhrady
1 048
1.1.2.liečivá a ZP
609 713
1.2. Výdavky liečenia v cudzine
2 355
1.3. ostatné:
9 178
1.4 Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu (-)
0
1.5. Prevod finančných prostriedkov z účelového fondu
-2 535
2.Rezervný fond
0
3.Účelový fond
2 535
4.Správny fond
62 565
BILANČNÝ ROZDIEL FONDOV CELKOM
12 972
  1. Kľúčové problémy vo financovaní poisťovne

Financovanie v zdravotnom poistení je výrazne ovplyvňované cenovými podmienkami určenými cenovým výmerom Ministerstva financií, ako aj kategorizáciou liekov.
V súčasnosti platné cenové opatrenie dáva čiastočne priestor každej zdravotnej poisťovni pre vlastnú finančnú politiku, ktorá zohľadňuje objem finančných zdrojov zdravotnej poisťovne ako aj potreby jej poistencov. V primárnej ambulantnej starostlivosti nedošlo k zásadným zmenám. Vyčlenili sa výkony prevencie, ktoré sú hradené nad rámec kapitácie a gynekológom, ktorí majú oprávnenie vykonávať sonografické vyšetrenia sa tiež mimo kapitácie hradia tieto výkony. Diferencovane podľa veku sa rozlíšila cena kapitácie nielen v prípade detí a dorastu, ale aj v skupine dospelých poistencov.


V zariadeniach ústavnej starostlivosti sa prešlo k úhradám za skutočné výkony na konkrétnych oddeleniach. Zdravotné poisťovne si zmluvne dohodli s lôžkovým zariadením objem pre počet hospitalizácií na jednotlivých oddeleniach, ale aj objem ambulantných výkonov, ktorý bol limitom. Pre ambulantné výkony platia rovnaké cenové podmienky ako v neštátnej sfére. Novým systémom oceňovania výkonov nemocníc, ktorý prinieslo posledné cenové opatrenie, je možné určite lepšie reagovať na skutočné potreby poistencov prostredníctvom ich zdravotných poisťovní.

Problém však naďalej ostáva v oblasti liekov. Niet účinných prostriedkov, ktoré by pomohli zdravotným poisťovniam regulovať náklady na lieky podľa skutočných finančných zdrojov a skutočných potrieb pacientov. Spomínaná kategorizácia liekov nepriniesla stabilizáciu nákladov v liekovej oblasti a len opäť potvrdila, že samotná kategorizácia bez komplexnej liekovej politiky, nie je nástroj na udržanie, prípadne zníženie nákladov na lieky.


Naša zdravotná poisťovňa má už dlhšiu dobu vypracovanú vlastnú liekovú politiku, ktorú uplatňuje v praxi. Pre ilustráciu možno spomenúť:

  • zaviedli sme motiváciu lekárov prvého kontaktu na liekovej preskripcii, ktorá finančne zvýhodňuje lekárov predpisujúcich lieky do stanovenej hodnoty, pričom zohľadňujeme skladbu pacientov z hľadiska vekovej náročnosti na zdravotnú starostlivosť
  • na dosiahnutie čo najlepšej informovanosti lekárov zasielame pravidelne lekárom:

- zoznamy liekov, ktoré boli ich pacientom a našim poistencom predpísané za uplynulé obdobie aj inými lekármi

- liekové zoznamy vybratých indikačných skupín

- v pravidelných mesačných protokoloch im poskytujeme komplexné
údaje týkajúce sa predpísaných liekov a pohybu pacientov, ktorým lieky predpisovali

  • rozbehli sme projekt liekových knižiek a kariet pre pacientov vyžadujúcich náročnú farmakoterapiu
  • zaviedli sme celý rad úprav informačného systému, ktorý napomáha zlepšeniu revíznych činností v oblasti liekov.
Avšak aj napriek tomu sa nám nedarí náklady na lieky udržiavať na prijateľnej úrovni (maximálne 32% z celkových nákladov na zdravotnú starostlivosť).
Vývoj nákladov na lieky je v súčasnosti kľúčovým problémom financovania zdravotnej starostlivosti. Problém vysokých a stále rastúcich nákladov na lieky spočíva nielen v ich mnohokrát neodôvodnenej spotrebe, ale aj v netransparentnosti celého liekového reťazca. Pokiaľ tieto náklady nebudú zodpovedať možnostiam poistných fondov, stále bude dochádzať k problémom vo financovaní nielen lekární, ale dopad to môže mať aj na financovanie ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

  1. Očakávania zdravotnej poisťovne Sideria-Istota v oblasti financovania do konca roku 2002

Zámery poisťovne v oblasti hospodárenia smerujú k finančnej stabilite poisťovne. K tomu je potrebné dať do súladu všetky parametre ovplyvňujúce hospodárenie tak, aby vytvorené finančné zdroje použité na úhradu výkonov poskytnutej zdravotnej strostlivosti zabezpečili v konečnom dôsledku nielen pravidelnosť úhrad, ale aj znížili doterajšiu mieru omeškania.


Náklady na poskytnutú zdravotnú starostlivosť a ich úhrady sú v istom časovom posune v dôsledku reálnych možností spracovania týchto údajov v samotných zdravotníckych zariadeniach ako aj v zdravotných poisťovniach. Preto obdobie tvorby finančných zdrojov a obdobie vzniku nákladov, ktoré sa týmito finančnými prostriedkami uhrádzajú, sú vo vzájomnom časovom posune.


Z hľadiska objemu finančných zdrojov poisťovne potrebných na úhradu vzniknutých nákladov zdravotnej strostlivosti možno 2.polovicu roka považovať za priaznivejšiu. Dlhodobé sledovania poukazujú na fakt, že výber poistného a teda aj príjmy zdravotných poisťovní sú v 2.polroku vyššie a zároveň náklady letných mesiacov, ktoré sú predmetom úhrad 2.polroka sú zvyčajne nižšie. Preto očakávame v priebehu 2.poroka 2002 zlepšenie finančnej situácie a skracovanie doby omeškania úhrad po lehote splatnosti vo všetkých skupinách poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

V Košiciach, 4.10.2002


Čítajte ďalej...
PREHĽAD ČÍSLA
   
 ODPORÚČAME
Prepočítané konverzným kurzom
1 EUR = 30,1260 SK
VIAC TOVAROV »   


Copyright © 1996-2020 ComorraPharm s.r.o.
© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.
Články sú aktualizované a upravované publikačným systémom IPSA2002.