Apothéka.sk
Spravodajstvo z EÚTlačové správy Bolesť Cestovanie Editorial Informačné technológie ComorraPharm sro. Liečivé rastliny - Fytoterapia Medicínska história Medicínska technika Novinky Očkovanie Odborník radí Predstavujeme Vám… Prevencia Psychológia, neurológia Rodinný lekár Rozhovory Trendy v Európe Ústna hygiena Veterinárna sekcia Vitamíny, minerály a potravinové doplnky Vývoj & trendy vo farmácii Vývoj v medicíne Zákony, poisťovne Zdravá krása Zdravá racionálna výživa Zdravotnícka legislatíva Zdravý pohyb Zdravý životný štýl Životné prostredie

Informácie o produktoch Kompilácia, rešeršná práca Pôvodný článok PR článok - platená inzercia Preklad Vyhlásenia, Informácie, Výzvy

2011 / 4, 3, 2, 1
2010 / 4, 3, 2
2009 / 4, 3, 2, 1
2008 / 4, 3, 2, 1
2007 / 4, 2
2006 / 3, 1
2005 / 4, 3, 2, 1
2004 / 4, 3, 2, 1
2003 / 4, 3, 2, 1
2002 / 4, 3, 2, 1
2001 / 4, 3, 2, 1
2000 / 4, 3
Informačné technológie


Jak na svět přicházejí mámy
9,46 EUR
(284,99 SKK)

Kuchařka pro labužníky
5,14 EUR
(154,85 SKK)
Petr Šulc
Domácí procvičování: Český jazyk
3,41 EUR
(102,73 SKK)
Prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SK = 1 EUR
Práve čítate číslo 2003/1 - Zákony, poisťovne - Vyhlásenia, Informácie, Výzvy
štvrtok, 18. Január 2019 | dátum ostatnej aktualizácie: 10. Marec 2012 9:10

Tlačová správa združenej zdravotnej poisťovne SIDERIA - ISTOTA
PhDr. Marian Kapinos, riaditeľ kancelárie GR a riaditeľ úseku zdravotného poisťovania, ZZP Sideria Istota Košice - 17.3.2003

Obdobie troch štvrťrokov 2002 možno hodnotiť z hľadiska hospodárenia poisťovne a zároveň z hľadiska plnenia plánu pozitívne. K výraznejším problémom vo financovaní zdravotníckych zariadení nedochádzalo a udržiavali sme náklady a príjmy v celku vyvážené. Odhadované zadĺženie v rámci priebežného financovania je asi 24 mil. Sk, čo predstavuje 1,02% z použitých prostriedkov základného fondu. K zníženiu celkového dlhu poisťovne voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti dopomohla poskytnutá nenávratná finančná výpomoc.

Hodnotenie hospodárenia zdravotnej pois?ovne Sideria-Istota za obdobie 01-09/2002
[image]
ZZP SIDÉRIA ISTOTA
  1. Prezentácia Asistenčnej služby SIDERIA – ISTOTA, ZZP
SIDERIA – ISTOTA, združená zdravotná poisťovňa zriaďuje od 1. februára 2003 nový útvar Stredisko asistenčnej služby. Zriadenie Asistenčnej služby vyvolala nutnosť riadenia Zmien v systéme zdravotného poistenia pred ich vznikom samotnou zdravotnou poisťovňou tak, aby sa SIDERIA – ISTOTA neprispôsobila týmto zmenám dodatočne. Asistenčná služba vytvára novú kvalitu služieb poisťovne pre poistencov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Poslanie Asistenčnej služby :

Asistenčná služba vykonáva nepretržite 24 hodín denne :

¨informačný servis pre poistenca a poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
¨manažment ( riadenie ) poistenca v sieti zmluvných poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti,
¨sprostredkovanie informácií a kontaktov poistencov, poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti a pre ďalšie externé subjekty s príslušnými zamestnancami poisťovne.

Náplň činnosti Asistenčnej služby :

1. Informačný servis pre poistenca a poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Asistenčná služba poskytne :
- údaje o kontaktných miestach a kontaktných osobách na jednotlivých pracoviskách
poisťovne (sídlo, telefón, fax, úradné hodiny)
- jednoduché informácie súvisiace so zákonom o ZP, o LP a o zdravotnej starostlivosti
- informácie o WEB stránke a ,,zelenej linke“, poisťovne
- informácie o zmluvných PZS (sídlo, odbornosť, telefón) v SR a podľa regiónov
- jednoduché informácie o poistnom vzťahu poistenca, obdobie poistného vzťahu
- prijímanie podnetov, návrhov, pripomienok a sťažností na prácu a služby poskytované
zamestnancami poisťovne ako aj poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti
2. Manažment (riadenie) poistenca v sieti zmluvných poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti

Asistenčná služba uskutoční :
- prevzatie riadenia zdravotnej starostlivosti poistenca v mene poisťovne, ak o to poistenec
požiada
- odovzdanie riadenia zdravotnej starostlivosti poistenca na príslušnú pobočku
- riadenie zdravotnej starostlivosti priamo, ak o to poistenec požiada vo veci odporučenia
návštevy špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ak príslušný ošetrujúci lekár –
špecialista prestal vykonávať prax alebo z rôznych dôvodov má zatvorenú ordináciu,
s informáciou – sídlo, meno lekára, telefón,
- riadenie zdravotnej starostlivosti poistenca vo veci prijatia do ústavnej starostlivosti
v zmluvnom zdravotníckom zariadení, ak o to príslušný ošetrujúci lekár požiada,
vyhľadaním zmluvného zdravotníckeho zariadenia s oddeleniami, ktoré si poisťovňa
objednala,
- sleduje a kontroluje riadenie poistenca, ak Asistenčná služba túto činnosť odovzdala
príslušnej pobočke.

3. Sprostredkovanie informácií a kontaktov poistencov a poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti s príslušnými zamestnancami poisťovne

Asistenčná služba oznamuje :
- poistencovi v prípade nutnosti poskytnutia zložitej alebo jedinečnej informácie
sprostredkovanie kontaktu s príslušným zamestnancom poisťovne, podľa schémy :
a) Vo veci poistného vzťahu a odvodu poistného
¨v pracovnej dobe, zabezpečí priamy kontakt s príslušným zamestnancom pobočky
¨mimo pracovnej doby prevezme odkaz a formu spojenia s poistencom (tel., fax, e-mail) a zabezpečí vybavenie veci okamžite v nasledujúci pracovný deň
b) Vo veci liečenia, ošetrenia alebo medicínskej konzultácie
¨v režime on-line sprostredkuje spojenie s príslušným revíznym lekárom, tak, že od poistenca vyžiada formu spojenia (fax, e-mail – ak vec môže mať odklad) alebo, tel. číslo, na ktoré revízny lekár so žiadateľom o sprostredkovanie uskutoční komunikáciu.2. Informácia o hospodárení zdravotnej poisťovne v období 01-09/2002
a zhodnotenie jej celkovej finančnej situácie

Pre celé hodnotené obdobie je charakteristický nárast počtu poistencov. Celkový počet poistencov k 30.9.2002 bol 395 375 poistencov a narástol tak za hodnotené obdobie o 15 037 poistencov (nárast o 3,95%).

Celkové príjmy poisťovne za obdobie 01-09/2002 dosiahli hodnotu 2 766 990 tis. Sk, čo bolo oproti minuloročným príjmom rovnakého obdobia (2 163 236 tis. Sk) prekročenie o 603 756 tis. Sk. (zvýšenie príjmov o 27,9%). Najväčšou časťou (60,4%) sa na príjmoch podieľal výber poistného. Spolu s doplatkami za staré obdobia sme výberom poistného získali 1 671 141 tis. Sk (10,6%viac než za rovnaké obdobie roku 2001). Výsledok prerozdelenia bol vo výške 765 651 tis. Sk a na celkových príjmoch sa podieľal časťou 27,7%. Zo štátneho rozpočtu získala naša poisťovňa nenávratnú finančnú výpomoc vo výške 319 367 tis.Sk., ktorá bola určená na oddlženie lôžkových zariadení a lekární. Ostatné príjmy boli 10 831 tis. Sk a podieľali sa nich napr. úroky, prirážky k poistnému, poplatky z omeškania, poplatky za nesplnenie oznamovacej povinnosti, regresné náhrady a iné. Plán príjmov 1. až 3.štvrťroka 2002 sme splnili na 117,99%. Bolo to spôsobené aj vyšším počtom ekonomicky aktívnych poistencov aj vyššími hodnotami odvedeného poistného, čo bolo v dôsledku väčšieho nárastu priemerného vymeriavacieho základu ekonomicky aktívnych poistencov, než s akým počítal plán.
Výdavky použité na úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej našim poistencom boli v celkovej výške 2 762 350 tis.Sk. Použili sme na to prostriedky základného aj účelového fondu vytvorené v bežnom období súčasne s prevedenými zostatkami z predchádzajúceho roka.

Ukazovateľ
Skutočnosť
01-09/2002
ÚDAJE O POISTENCOCH
Počet poistencov (priemer za 01-09/2002)
389 240
v tom:
ekonom. aktívni poistenci
133 249
poistenci štátu
251 020
poistenci NÚP
4 971
ÚSPEŠNOSŤ VÝBERU POISTNÉHO
v bežnom roku
96,08%
celková pre zostavenie poist.rozpočtu
98,64%
UKAZOVATELE URČENÉ PRÍSLUŠNOU LEGISLATÍVOU
Platba štátu v Sk za poistenca/mesiac
385
Platba NÚP za 1poistenca/mesiac
496
Pomer prerozdeľovania poistného….
100%
PRÍJMY BEŽNÉHO ROKA
2 766 990
z toho:
Výber poistného celkom
1 671 141
Výsledok prerozdelenia
765 651
Príspevky zo ŠR
319 367
Ostatné príjmy spolu
10 831
TVORBA FONDOV S PREVODOM ZOSTATKOV PREDCH.ROKA ( v tis.Sk)
2 882 099
POUŽITIE PROSTRIEDKOV FONDOV (v tis. Sk)
2 863 645
Úhrada výdavkov za zdravotnú starostlivosť
2 762 350
Výdavky správneho fondu
95 896
Bilančný rozdiel fondov bežného roka
5 399
BILANČNÝ ROZDIEL FONDOV CELKOM (v tis. Sk)
18 454

Náklady zaúčtované v 3 štvrťrokoch 2002 boli vo výške 2 349 620 tis. Sk. Celkové náklady základného fondu narástli o 13,80% oproti nákladom v rovnakom období minulého roka. Náklady na mesačnú zdravotnú starostlivosť 1 poistenca v prvých 3 štvrťrokoch 2002 predstavovali 722,80Sk, čo je viac ako 59 Sk oproti rovnakému obdobiu roku 2001. Prehľad o priemerných mesačných nákladoch na zdravotnú starostlivosť 1 poistenca podľa jednotlivých typov poskytovanej zdravotnej starostlivosti uvádzame v nasledujúcej tabuľke:

SIDERIA - ISTOTA v tis. Sk
Skutočnosť
12/2000 až 08/2001
Skutočnosť
12/2001 až 08/2002
Rozdiel
2002 - 2001
Index
2002 / 2001
Prim.amb.starostlivosť
81,4
89,1
7,8
1,10
neštát. prakt.lekár pre dospelých
20,7
22,3
1,6
1,08
neštát prakt.lekár pre deti a dorast
17,1
19,1
2,0
1,11
neštát. gynekológ
6,1
7,1
0,9
1,15
neštát. stomatológ
33,4
37,7
4,2
1,13
ADOS
4,0
3,0
-1,0
0,75
Špec.amb.starostlivosť
33,8
39,8
6,0
1,18
Polikliniky
12,1
13,1
1,1
1,09
Lôžkové zariadenia
284,1
290,3
6,2
1,02
Lekárne
216,5
251,1
34,5
1,16
Optiky a výdajne
14,7
16,2
1,5
1,10
Samostatné dop.zariadenia
7,4
5,4
-1,9
0,74
Samostatné lab. zariadenia
4,2
6,9
2,7
1,63
Samostatné LSPP
2,0
2,2
0,2
1,11
Kúpele
6,0
5,5
-0,6
0,91
Lieč. v cudzine
0,7
1,2
0,5
1,81
Ostatné
0,7
2,0
1,4
3,09
SPOLU
663,5
722,8
59,3
1,09

Nepriaznivo sa v sledovanom období vyvíjali náklady na lieky a zdravotnícke pomôcky, čo sa odráža na raste nákladov lekární. Kategorizácia realizovaná k 15.10.2001 nepriniesla stabilizáciu nákladov v liekovej oblasti. Naopak, zdá sa, že spôsobila pokračovanie nepriaznivého vývoja z predchádzajúcich období. Náklady lekární stúpli z 216,50 Sk na 1 poistenca (mesačný priemer za 01-06/2001) na 251,10 Sk priemerne mesačne v tomto roku. (Náklady lekární zahŕňajú náklady na lieky ale aj zdravotnícke pomôcky.) Aj napriek aktívnej a rozvinutej liekovej politike v našej poisťovni, nepodarilo sa v hodnotenom období stabilizovať vývoj nákladov na lieky a dosiahnuť požadovanú hodnotu nákladov lekární asi 80 – 85 mil. Sk mesačne. Ich skutočné priemerné náklady presiahli hodnotu 90 mil. Sk mesačne.
Náklady v ostatných segmentoch zdravotnej starostlivosti sa vyvíjali poväčšine v súlade s plánom poisťovne pre rok 2002.


Celkovú finančnú situáciu možno hodnotiť pozitívne. Účtovný bilančný rozdiel za hodnotené obdobie bol vo výške 861 768 tis. Sk. Celkové pohľadávky k 30.9.2002 dosiahli výšku 1 724 544 tis. Sk, čo je oproti stavu k 31.12.2001 nárast o 249 157 tis. Sk. Najviac narástla pohľadávka voči OÚP (za hodnotených 9 mesiacov o 43,3%) a voči lôžkovým zariadeniam kvôli oneskorenému zúčtovávaniu preddavkov, ktoré im pravidelne poskytujeme.
Záväzky sa účtovne znížili za hodnotené obdobie o 320 539 tis. Sk, pričom poklesli voči väčšine skupín poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. V prípade lôžkových zariadení sa v plnej miere prejavila realizácia zníženia záväzkov z mimorozpočtových zdrojov vo výške 285 741 tis. Sk.


Prehľad o účtovnej štruktúre pohľadávok a záväzkov poskytuje nasledujúca tabuľka:

v tis. Sk
k 31.12.2001
k 30.09.2002
Zmena
Index
Pohľadávky celkom, v tom :
1 475 387
1 724 544
249 157
1,17
na poistnom
612 459
627 997
15 538
1,03
poskytnuté nevyúčtované preddavky
101 933
175 107
73 174
1,72
voči osobitnému účtu (po prerozdelení)
344 913
494 281
149 368
1,43
Ostatné
152 008
427 159
-4 362
0,97
Záväzky celkom, v tom :
1 183 315
862 776
-320 539
0,73
Lieky (Rp)
247 551
198 504
-49 047
0,8
Zdravotnícke potreby a zdravotnícke pomôcky
14 316
11 363
-2 953
0,79
Výkony zdravotnej starostlivosti
649 422
384 373
-265 049
0,59
návratná finančná výpomoc zo ŠR
217 713
217 713
0
1
Ostatné
54 313
50 823
-3 490
0,94
Bilančný rozdiel celkom
292 072
861 768
569 696
x

Obdobie troch štvrťrokov 2002 možno hodnotiť z hľadiska hospodárenia poisťovne a zároveň z hľadiska plnenia plánu pozitívne. K výraznejším problémom vo financovaní zdravotníckych zariadení nedochádzalo a udržiavali sme náklady a príjmy v celku vyvážené. Odhadované zadĺženie v rámci priebežného financovania je asi 24 mil. Sk, čo predstavuje 1,02% z použitých prostriedkov základného fondu. K zníženiu celkového dlhu poisťovne voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti dopomohla poskytnutá nenávratná finančná výpomoc.
V hospodárení do konca roku 2002 však nepredpokladáme výraznejšie zmeny, ktoré by mohli zhoršiť finančnú situáciu poisťovne. Naopak, očakávame, že vďaka vyšším príjmom poisťovne v decembri 2002 vyrovnáme 24 mil. rozdiel medzi nákladmi a úhradami.


Čítajte ďalej...
PREHĽAD ČÍSLA
   
 ODPORÚČAME
Prepočítané konverzným kurzom
1 EUR = 30,1260 SK
VIAC TOVAROV »   


Copyright © 1996-2019 ComorraPharm s.r.o.
© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.
Články sú aktualizované a upravované publikačným systémom IPSA2002.