Apothéka.sk
Spravodajstvo z EÚTlačové správy Bolesť Cestovanie Editorial Informačné technológie ComorraPharm sro. Liečivé rastliny - Fytoterapia Medicínska história Medicínska technika Novinky Očkovanie Odborník radí Predstavujeme Vám… Prevencia Psychológia, neurológia Rodinný lekár Rozhovory Trendy v Európe Ústna hygiena Veterinárna sekcia Vitamíny, minerály a potravinové doplnky Vývoj & trendy vo farmácii Vývoj v medicíne Zákony, poisťovne Zdravá krása Zdravá racionálna výživa Zdravotnícka legislatíva Zdravý pohyb Zdravý životný štýl Životné prostredie

Informácie o produktoch Kompilácia, rešeršná práca Pôvodný článok PR článok - platená inzercia Preklad Vyhlásenia, Informácie, Výzvy

2011 / 4, 3, 2, 1
2010 / 4, 3, 2
2009 / 4, 3, 2, 1
2008 / 4, 3, 2, 1
2007 / 4, 2
2006 / 3, 1
2005 / 4, 3, 2, 1
2004 / 4, 3, 2, 1
2003 / 4, 3, 2, 1
2002 / 4, 3, 2, 1
2001 / 4, 3, 2, 1
2000 / 4, 3
Informačné technológie

Eugen Magda
Oprášené legendy
11,47 EUR
(345,55 SKK)
Monika Rohardtová
Grilujeme doma i v přírodě
12,92 EUR
(389,23 SKK)
Pavel Nádvorník, Marián Bernadič, Viera Drličková
Fyziologie mozku a jeho myšlení
9,41 EUR
(283,49 SKK)
Prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SK = 1 EUR
Práve čítate číslo 2008/3 - Vývoj & trendy vo farmácii - Kompilácia, rešeršná práca
štvrtok, 18. November 2019 | dátum ostatnej aktualizácie: 10. Marec 2012 9:10

Čo nového v medicíne a vo farmácii IV.
Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 27.6.2008
Mgr. Tamara Podmanická, Lekáreň pri Váhu - Komárno, - 27.6.2008

Dňa 5. mája 2008 sa konala pravidelná porada organizácie EuroRec. Jej hlavnou témou bola prezentácia výsledkov projektu Q-REC zameraného certifikáciu elektronických systémov na tvorbu elektronického zdravotného záznamu v Európe. Prvú verziu osvedčených postupov zverejnila EuroRec na konferencii eHealth 2008 ktorá sa konala v Slovinsku v termíne 6.-7. máj 2008 a pomenovala ich „pečiatkou kvality EuroRec pre elektronické zdravotné záznamy“ (the EuroRec EHR Quality Seal). Ako to súvisí s organizačným a inštitucionálnym zabezpečením domáceho rozvoja informačnej sústavy zdravotníctva a informatizácie zdravotníctva? Kto zastupuje Slovensko v EuroRec?

Organizačné a inštitucionálne zabezpečenie rozvoja informačnej sústavy zdravotníctva (ďalej len „ISZ“)
Organizačné a inštitucionálne zabezpečenie rozvoja informačnej sústavy zdravotníctva (ďalej len „ISZ“)


Organizačné a inštitucionálne zabezpečenie domácej a medzinárodnej spolupráce pri rozvoji ISZ a informatizácie zdravotníctva v SR zabezpečujú:

  • Odbor informatiky MZ SR, Komisia eHealth MZ (eHealth SK koordinačné centrum)
  • Národné centrum pre informatizáciu zdravotníctva ako súčasť NCZI (eHealth SK kompetenčné centrum),
  • pracovné skupiny eHealth pri NCZI (tvorcovia a používatelia eHealth aplikácií, zdravotnícki pracovníci, výrobcovia a pod.),
  • odborné skupiny v SR, ktoré sú súčasťou medzinárodných odborných zoskupení (ako napr. HL7, ProRec a pod.).

Prostredníctvom vyššie uvedených organizačných štruktúr sa zabezpečuje preberanie a implementácia medzinárodných (ISO a najmä CEN TC251) štandardov a noriem do oblasti slovenského zdravotníctva, koordinovaná medzinárodná spolupráca v oblasti eHealth a prenášané najlepšie skúsenosti informatizácie zdravotníctva z ostatných krajín EÚ.

Úlohou eHealth koordinačného centra a kompetenčného centra je koordinovať informatizačné práce a činnosti na najvyššej úrovni, zabezpečiť reprezentáciu SR v medzinárodných inštitúciách, ako sú EHTEL (European Health Telematics), EuroRec (európska inštitúcia koordinácie tvorby elektronického chorobopisu), CEN TC 251 (Technická komisia Európskej normalizačnej komisie pre zdravotníctvo), špecificky tiež prevziať alebo zabezpečiť gesciu za SNOMED (štandardná nomenklatúra medicíny), HL7 (Health Level 7 – prostriedok elektronického prenosu zdravotníckych informácií), NOMESCO a ďalšie štandardy a zodpovedajúce produkty.


Akčný plán rozvoja ISZ


Akčný plán rozvoja ISZ definuje konkrétne úlohy, ktoré je potrebné vykonať na realizáciu vyššie uvedených priorít a zámerov. Tento akčný plán je skoordinovaný s Akčným plánom informatizácie zdravotníctva, ktorý je súčasťou Koncepcie informatizácie zdravotníctva SR. Slovensko v roku 2006 ešte nemalo zastúpenie v normalizačnom a štandardizačnom v orgáne pre eHealth CEN TC251 a v organizácii EuroRec. Muselo preto zabezpečiť účasť jedného odborníka zo SR na práci CEN TC251 a musela zriadiť pracovnú skupinu ProRec Slovakia, ktorá mala zastupovať SR v EuroRec pri riešení problematiky budovania systému elektronických zdravotných záznamov. [1]


ProRec centrum Slovensko

Občianske združenie e-Health - e-Zdravie sa transformovalo na Občianske združenie ProRec centrum Slovensko ktoré je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. dobrovoľným združením občanov a je kompatibilné s iniciatívou ProRec Intrenational. Je samostatným apolitickým a nezávislým občianskym združením, ktorého členmi sú občania s rozličným odborným zameraním, ktorí prejavili ochotu a spôsobilosť prispieť k elektronizácii zdravotníctva.

Operačné úlohy združenia súvisia s elektronizáciou zdravotníctva, z ktorých kľúčovou je tvorba elektronického zdravotného záznamu v Slovenskej republike (elektronický chorobopis), kompatibilného so spoločným európskym elektronickým chorobopisom.

Organizácia EuroRec zastúpená jej prezidentom profesorom De Moorom odovzdala 25. 10. 2007 predstaviteľom združenia poverovacie listiny a mandát zastupovať jej záujmy na území Slovenskej Republiky. [2]


Zdravotnícka informatika - eHealth stratégia Slovenska - rok 2


V dňoch 6.-7. júna 2007 sa v City hoteli Bratislava konal 7. ročník konferencie Zdravotnícka informatika - Stratégia Slovenska – rok 2. Organizátormi boli Ministerstvo zdravotníctva SR, Národné centrum zdravotníckych informácií a IT asociácia Slovenska.

Konferencia sa konala pod záštitou ministra zdravotníctva MUDr. Ivana Valentoviča a nadviazala na predchádzajúci ročník zameraný na „Stratégiu eHealth Slovenskej republiky“.
Cieľom tohto ročníka bolo informovať viac ako 250 odborníkov z oblasti zdravotníctva a informatiky o vývoji eHealth stratégie Slovenskej republiky, ako aj oboznámiť riadiacich pracovníkov zdravotníckych zariadení s najnovšími trendmi v oblasti zdravotníckej informatiky. [3]

Oproti predchádzajúcim ročníkom sa konferencia konala počas dvoch dní.
Prvý deň boli prezentované prednášky, ktoré rozoberali plnenie stratégie rozvoja eHealth Slovenskej republiky prijatej v minulom roku a analyzovali tri základné smery rozvoja eHealth – autorizáciu, [4] elektronickú preskripciu [5] a elektronický zdravotný záznam. [6]


Pečiatka kvality EuroRec


Organizácia EuroRec zozbierala certifikačné schémy z celého sveta a navrhla súbor „požiadaviek na osvedčené postupy“ v oblasti certifikácie ISZ najmä pre elektronickú preskripciu a elektronický zdravotný záznam. Prvú verziu osvedčených postupov zverejnila na konferencii eHealth 2008 ktorá sa konala v Slovinsku v termíne 6.-7. máj 2008 a pomenovala ich „pečiatkou kvality EuroRec pre elektronické zdravotné záznamy“ (the EuroRec EHR Quality Seal). Jedná sa o šiesty ročník eHealth konferencie na najvyššej úrovni, ktorá sa koná pravidelne od roku 2003. Slovinsko bolo prvou novou členskou krajinou v roli organizátora tohto podujatia. [7], [8]


Minimálny súbor kritérií pečiatky kavlity EuroRec


Minimálny súbor kritérií pečiatky kvality EuroRec obsahoval ku dňu 07.05.2008 22 základných výrokov: [9]

QRECID Citovaný výrok Štatút
GS001537.1 Každá verzia zdravotnej položky má dátum a čas registrácie. Povinný
GS001538.1 Každá verzia zdravotnej položky má používateľa zodpovedného za efektívny vstup identifikačných dát. Povinný
GS001539.1 Každá aktualizácia výsledkov zdravotnej položky má za následok novú verziu tejto zdravotnej položky. Povinný
GS001579.2 Každá verzia zdravotnej položky má stav aktivity, napr. akútny alebo aktuálny, inaktívny, historický alebo minulý, prerušený, archivovaný. Povinný
GS001593.1 Vymazanie zdravotnej položky má za následok tvorbu novej verzie tejto zdravotnej položky s odstráneným stavom. Nepovinný
GS001594.2 Každá verzia zdravotnej položky má osobu zodpovednú za obsah tejto verzie. Osobou zodpovednou za obsah môže byť používateľ alebo tretia strana Povinný
GS001598.1 Dá sa prezentovať úplná história verzií zdravotnej položky. Povinný
GS001901.1 Každá verzia položky zdravotného záznamu má termín platnosti. Povinný
GS001945.1 Systém umožňuje používateľovi určiť jednotlivé zdravotné položky ako utajené. Povinný
GS001946.1 Systém rozlišuje rozličné stupne utajenia. Povinný
GS002261.1 Systémy rozlišujú aktívne a minulé dáta. Nepovinný
GS002265.1 Každá položka zdravotného záznamu sa jednoznačne a trvale spája s identifikovaným pacientom. Povinný
GS002266.1 Každá verzia položky zdravotného záznamu je jednoznačne a trvale identifikovaná. Povinný
GS002267.1 Každá zdravotná položka sa spája s označením špecifikujúcim jej povahu. Povinný
GS002268.1 Každý používateľ je jednoznačne a trvale identifikovaný. Povinný
GS002281.1 Všetky dáta o pacientovi sú prístupné a dajú sa získať priamo zo záznamu o pacientovi. Povinný
GS002307.1 Každý pacient a jeho elektronický zdravotný záznam je jedinečne a trvale identifikovaný v systéme. Povinný
GS002437.3 Na základe národne odsúhlasených kódových zoznamov systém umožňuje všetkým užívateľom štruktúrovaný a kódovaný zápis zdravotných záznamov. Povinný
GS002650.1 Systém umožňuje označenie akejkoľvek zdravotnej položky ako zdravotný problém. Nepovinný
GS002672.3 Zoznamy výberov a referenčných tabuliek, ktoré poskytuje systém, sú pre všetkých používateľov tej istej aplikácie tie isté. Povinný
GS003952.1 Systém nezobrazuje vymazané zdravotné záznami. Výnimku tvoria audítroské záznami. Povinný
GS003953.1 Systém nezahŕňa vymazané zdravotné záznami do klinickej dokumentácie ani do exportov vynímajúc záznami vzniknuté zámerom auditu. Povinný


Výber z ďalších požiadaviek na osvedčené postupy EuroRec

EU003174.05
Na uľahčenie výberu medicínskeho produktu na predpis alebo liečebnej položky systém ponúka kódovaný zoznam produktov, čím umožňuje vyhľadávanie podľa názvu značky, generického názvu, terapeutickej triedy, ceny za jedno balenie a ceny za produktovú jednotku. Ponúkaný kódovaný zoznam musí byť rovnaký pre všetkých používateľov systému.

EU003080.04
Liečebnou položkou môže byť opis preskripčného alebo nepreskripčného medicínskeho produktu, voľne predajného alebo doplnkového produktu, individuálneho prípravku alebo produktov založených na INN (International Nonproprietary Names).

EU003059.04
Systém akceptuje, pokiaľ je to možné, u každej liečebnej položky dátum začatia, dátum poslednej úpravy a dátum ukončenia , dátum predpisu, dávkovanie alebo silu lieku, spôsob podávania, predpisujúceho lekára a/alebo oprávneného užívateľa na vkladanie údajov.

EU003472.03
Systém ukladá alebo spája, pokiaľ je to vhodné, možné opačné reakcie a údaje o neúčinnosti pri každom lieku.

EU003439.04
Systém uvádza prehľady liečby ako súčasť záznamu, pričom rozlišuje súčasnú alebo aktívnu liečbu od medicínskej liečby v minulosti spolu alebo oddelene. Každý liek musí byť uvedený v jeho poslednej verzii, dbať na jeho stav a aspekty spojené s utajením údajov.

Z uvedených požiadaviek vyplýva potreba vybudovania systému štandardizovaných registrov farmaceutických tovarov, dispenzačného minima, pomocných databáz a číselníkov na identifikáciu tovarov a služieb. [5], [10]

Prvým centrálnym číselníkom jednoznačnej identifikácie produktov distribuovaných do siete zdravotníckych zariadení v Slovenskej republike, ktorá sa buduje v súlade s požiadavkami na osvedčené postupy EuroRec je PharmINFO ADC ČÍSELNÍK. Stáva sa neodmysliteľným nástrojom každého poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. PharmINFO ADC ČÍSELNÍK je zároveň neoddeliteľnou súčasťou centrálnej databázy farmaceutických a príbuzných produktov NobelPLUS , ktorá obsahuje informácie o

  • humánnych liekoch,
  • výživových doplnkoch,
  • potravinách na osobitné výživové účely,
  • kozmetických výrobkoch,
  • zdravotníckych pomôckach. [11]

Zdroje


[1] PROGRAM PODPORY POLITIKY INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ (IKT PSP), MF SR, 02.11.2007, [ zdroj ], (navštívené dňa: 25.06.2008)
[2] Občianske združenie ProRec centrum Slovensko, [ zdroj ], (navštívené dňa: 25.06.2008)
[3] Zdravotnícka informatika - eHealth stratégia Slovenska - rok 2, NCZI, 06-07.06.2007, [ zdroj ], (navštívené dňa: 25.06.2008)
[4] E. Světlovská, L. Batek, Spôsoby bezpečnej autentifikácie , VšZP, 06.06.2007, [ zdroj ], (navštívené dňa: 25.06.2008)
[5] Š. Krchňák, O. Sukeľ, Kroky potrebné na zavedenie elektronickej preskripcie na Slovensku, SLeK, 06.06.2007, [ zdroj ], (navštívené dňa: 25.06.2008)
[6] M. Popper, M. Jansta, J. Frolkovič, Elektronický chorobopis, elektronická zdravotná dokumentácia, NCZI, Fakultná nemocnica Bratislava, 06.06.2007, [ zdroj ], (navštívené dňa: 25.06.2008)
[7] eHealth 2008 conference, 06-07.05.2008, [ zdroj ], (navštívené dňa: 25.06.2008)
[8] Georges De Moor, EuroRec current standing on EHR certification in Europe, Gent University, Belgium, [ zdroj ], (navštívené dňa: 25.06.2008)
[9] The EuroRec EHR Quality Seal, EuroRec, [ zdroj ], (navštívené dňa: 25.06.2008)
[10] All Good Practice Requirements, EuroRec, [ zdroj ], (navštívené dňa: 25.06.2008)
[11] Norbert Répás, Čo nového v medicíne a vo farmácii II., APOTHÉKA, 10. 5. 200á, [ zdroj ], (navštívené dňa: 25.06.2008)Čítajte ďalej...
PREHĽAD ČÍSLA
   
 ODPORÚČAME
Prepočítané konverzným kurzom
1 EUR = 30,1260 SK
VIAC TOVAROV »   


Copyright © 1996-2019 ComorraPharm s.r.o.
© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.
Články sú aktualizované a upravované publikačným systémom IPSA2002.