Apothéka.sk
Spravodajstvo z EÚTlačové správy Bolesť Cestovanie Editorial Informačné technológie ComorraPharm sro. Liečivé rastliny - Fytoterapia Medicínska história Medicínska technika Novinky Očkovanie Odborník radí Predstavujeme Vám… Prevencia Psychológia, neurológia Rodinný lekár Rozhovory Trendy v Európe Ústna hygiena Veterinárna sekcia Vitamíny, minerály a potravinové doplnky Vývoj & trendy vo farmácii Vývoj v medicíne Zákony, poisťovne Zdravá krása Zdravá racionálna výživa Zdravotnícka legislatíva Zdravý pohyb Zdravý životný štýl Životné prostredie

Informácie o produktoch Kompilácia, rešeršná práca Pôvodný článok PR článok - platená inzercia Preklad Vyhlásenia, Informácie, Výzvy

2011 / 4, 3, 2, 1
2010 / 4, 3, 2
2009 / 4, 3, 2, 1
2008 / 4, 3, 2, 1
2007 / 4, 2
2006 / 3, 1
2005 / 4, 3, 2, 1
2004 / 4, 3, 2, 1
2003 / 4, 3, 2, 1
2002 / 4, 3, 2, 1
2001 / 4, 3, 2, 1
2000 / 4, 3
Informačné technológie

Šárka Vaiglová, Jitka Höflerová
Saláty
4,24 EUR
(127,73 SKK)
Emil Višňovský
Človek ako Homoagens
9,40 EUR
(283,18 SKK)
Marta Olejárová
Bechtěrevova nemoc
2,08 EUR
(62,66 SKK)
Prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SK = 1 EUR
Práve čítate číslo 2008/3 - Očkovanie - Kompilácia, rešeršná práca
štvrtok, 18. November 2019 | dátum ostatnej aktualizácie: 10. Marec 2012 9:10

Názory na očkovanie detí
Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 28.6.2008
Mgr. Kristína Kánaiová, Lekáreň pri Váhu - Komárno - 28.6.2008

Imunizačný program je program, ktorého cieľom je znížiť až eliminovať výskyt infekčných ochorení dôsledným zabezpečovaním imunizácie najmä detskej populácie. Jeho realizácia zahŕňa celý rad činností, z ktorých najdôležitejšie sú očkovanie, sledovanie nežiadúcich účinkov po očkovaní, kontrola zaočkovanosti, hodnotenie imunitného stavu populácie, sledovanie výskytu ochorení, ktorým možno predchádzať očkovaním a sledovanie cirkulácie pôvodcov nákazy v populácii, resp. vo vonkajšom prostredí.

Rôzne názory na očkovanie detí

Dr. Mike Magee predstavuje. Odhalenie mýtov o očkovaní detí. Prečo potrebujú deti svoje „strely“?
Vo vyspelých krajinách už neevidujeme väčšinu chorôb, proti ktorým sme zaviedli očkovacie látky. Riziko používania vakcín v porovnaní s chorobami preto vnímame citlivo. Je to len kvôli tomu, že sme ich neprestali používať.“ Stanley Plotkin, MD. University of Pennsylvania.
Videospráva spojená so snychronizovanými PPT kazetami.
Národný imunizačný program

Národný Imunizačný program zahŕňa pravidelné povinné očkovanie detí  a dospelých, odporúčané očkovanie pre osoby v riziku infekcie a očkovanie všeobecne odporúčané v záujme prevencie ochorení. Spôsob úhrady očkovacích látok je v súlade so  Zoznamom liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia. Pravidelné povinné očkovanie je plne hradené zdravotnými poisťovňami, vo všeobecnosti je čiastočne alebo plne hradené zdravotnými poisťovňami aj u rizikových skupín obyvateľstva.

"Očkovanie je najúčinnejším spôsobom znižovania chorobnosti a úmrtnosti populácie na infekčné ochorenia. Na znížení chorobnosti má dokonca významnejší podiel ako vývoj a používanie antibiotík. V poslednom období možno na Slovensku pozorovať nárast antivakcinačných aktivít alebo odmietanie očkovania rodičmi detí, ktoré majú byť očkovaním chránené. Očkovanie však patrí k najvýznamnejším objavom v histórii medicíny. Vďaka nemu došlo doslova k vykoreneniu niektorých infekčných ochorení, napríklad pravých kiahní. V súčasnosti je v záverečnej fáze vykorenenie detskej obrny, ktorá sa už nevyskytuje ani na americkom, ani na európskom kontinente. V SR bol odstránený výskyt tetanu u detí a mladistvých, od roku 1980 nebolo evidované ochorenie na záškrt a od roku 1998 je takmer nulová chorobnosť na osýpky. Priaznivá epidemiologická situácia vo výskyte ochorení ovplyvniteľných očkovaním zvádza laikov k myšlienke, že ak choroba u nás nie je, očkovanie proti nej je zbytočné. Pri súčasnom masívnom cestovaní a sťahovaní obyvateľstva však nie je vylúčené zavlečenie akejkoľvek infekcie do našej krajiny.“ Tvrdí doc. MUDr. Eva Máderová, Csc., zo Slovenskej zdravotníckej univerzity. [1]


Dr. Mike Magee predstavuje. Infekčné ochorenia, vznik chronických chorôb. Videospráva spojená so snychronizovanými PPT kazetami.

Dr. Mike Magee predstavuje. 150-ročný boj ľudstva s infekčnými chorobami. Zdravie ako základ mieru a bezpečnosti. Videospráva spojená so snychronizovanými PPT kazetami.
Cieľ očkovania

Cieľom súčasnej medicíny nie je choroby iba liečiť, ale hlavne predchádzať ich vzniku. Zaočkovaním celej populácie by sa mohol výskyt niektorých ochorení úplne eliminovať. Najväčšou bariérou očkovania je cena očkovacích látok. Vakcíny síce nie sú lacné, ale dokážu predísť aj smrteľnému ochoreniu - na rozdiel od napr. antibiotík, ktoré sú využiteľné až po prepuknutí ochorenia, následkom ktorého môže byť človek natrvalo postihnutý alebo aj zomrieť.

Pre zabezpečenie úplnej informovanosti o všetkých aspektoch očkovania

Zo strany farmaceutických záujmových skupín môžu existovať tlaky, aby v oblasti zverejňovania informácií o nežiaducich účinkoch a aspektoch pretrvávala určitá neinformovanosť. Dôkazom toho, že takéto tlaky tu v minulosti existovali je napr. Cortengánová aféra. Na začiatku šesťdesiatych rokov sa v Nemecku rapídne zvýšil výskyt vrodených porúch u novorodencov. Podozrenie, že to môže súvisieť s užívaním Conterganu sa potvrdilo po rozsiahlom prieskume postihnutých rodín. Obžaloba na Grünethal bola podaná koncom roka 1961. Keď sa proces v roku 1967 dostal do štádia vznesenia obvinenia proti zodpovedným osobám výrobcu, postihnuté deti mali už 5 až 10 rokov. Obžalobný spis mal 1.000 strán. Súdny proces patrí k najdlhším v Európe. V roku 1970 sa skončil súdnym zmierom. Grünethal sa zaviazal zaplatiť poškodeným odškodné vo výške 100 miliónov mariek (51 miliónov EUR). [2]

Preto v zmysle zabezpečenia úplného informovania o všetkých aspektoch očkovania celkom pochopiteľne treba vyvíjať aktivity smerujúce k:

  • ustanoveniu povinnosti lekárov informovať občanov o rizikách spojených s očkovaním,
  • zabezpečeniu informovania samotných lekárov o týchto rizikách a
  • zabezpečeniu informovania širokej verejnosti.

Očkovanie má v slovenskej medicíne výstredné postavenie: je to jediná praktika aplikovaná plošne a povinne na úplne zdravých ľuďoch, predovšetkým deťoch, ale aj dospelých, kde sa vyžaduje pri niektorých zamestnaniach pod hrozbou prepustenia. Povinnosť očkovania detí na Slovensku stanovuje
nariadenie vlády č. 337/2006 . Legislatívna povinnosť je jedna vec, a zodpovednosť rodiča za svoje dieťa je vec druhá — pričom zodpovednosť, ako aj následky za nesprávny krok v tomto smere u nás nenesie štát, ale samotný rodič. Očkovanie je v USA tiež povinné, no v USA od roku 1986 platí program pre odškodnenie obetí vakcinácie tzv. "The National Childhood Vaccine Injury Act" (Zákon 42 U.S.C. §§ 300aa-1 to 300aa-34). Cez tento program sa vyplatila obetiam vakcinácie ca. miliarda dolárov! [3] ,[4], [5]

Waldorfská základná škola v Salzburgu a osýpky

Intenzívna celosvetová očkovacia kampaň znížila v rokoch 1999 až 2003 počet prípadov úmrtia na osýpky o 39 percent. Tomuto vírusovému ochoreniu podľahlo však v roku 2003 ešte stále 530 000 osôb, medzi ktorými bolo aj veľké množstvo detí, informuje o tom domovská stránka Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). [6], [7]

Najväčšie pokroky v boji proti osýpkam dosiahli zdravotníci v Afrike, kde sa imunizácia detí do 1 roka zvýšila z 53% (rok 2000) na 84% (rok 2006) a počet obetí sa podľa odhadov znížil o 46%. Osýpky zostávajú naďalej veľkým problémom v južnej a východnej Ázii. Najbližším cieľom medzinárodných inštitúcií je zaočkovať minimálne 90 percent všetkých malých detí. V polovici zo 45 krajín, v ktorých je choroba najviac rozšírená, sa však očkovacie kampane dajú kvôli vojnám a konfliktom zorganizovať len s veľkými problémami. [8]

Imunizačná úroveň obyvateľstva v centrálnej Európe proti tejto chorobe sa pohybuje na úrovni 98%. Úplne neuveriteľnou udalosťou bola preto masová epidémia osýpok v Rakúsku z marca tohto roku. Podľa spravodajstva Die Presse sa choroba začala šíriť z Waldorfskej základnej školy v Salzburgu. Waldorská škola má viacero pozoruhodností, najmä z hľadiska organizácie, obsahovej náplne a v neposlednom rade i metód práce a filozofie výchovy. Nemá direktívnu formu riadenia, nemá riaditeľa, jej činnosť riadi učiteľský zbor, nie je ani presne stanovený rozvrh hodín, ale väčšie učebné celky sa súčasne preberajú na viacerých vyučovacích predmetoch. Základná škola v Salzburgu je „svojská“ kvôli gnosticko-okkultským svetonázorovým prúdom. Podľa rakúskych médií má sektárske prejavy a je pod vplyvom čudných osôb. Vyučovanie je podriadené antropozofii. Antropozofia je jeden z novodobých prúdov druhotného náboženstva, ktorý založil práve Rudolf Steiner. Antropozofia sa zakladá na osobných transcendentných poznatkoch svojho zakladateľa. Transcendentné myslenie, sloboda slova a názoru videli rodičov k extrémnemu nárastu antivakcinačných aktivít a odmietaniu očkovania detí. Výsledkom bolo 91 evidovaných ochorení k 01.04.2008. [9], [10] Je známe, že imunizácia obyvateľstva v Rakúsku proti osýpkam klesá. V roku 1990 bola na úrovni 90% a v roku 2005 už len na úrovni 75%.[11]

Pozor

Na internete nájdete obrovské množstvo informácií o všetkých aspektoch očkovania detí. Pri ich čítaní a interpretácii sa riaďte pravidlami „HON Code of Conduct (HONcode) for medical and health Web sites”:

  • Všetky lekárske a zdravotnícke rady, ktoré sú publikované, musia byť vytvárané iba lekármi, farmaceutmi, lékarsky alebo zdravotnicky školenymi a kvalifikovanými odborníkmi.
  • Informáciu na stránkach interpretujte tak, že vztahy medzi lekárom a pacientom sú podporované a nie nahradzované.
  • Pokial je to možné a zmysluplné, sú všetky informácie na webových stránkách opatrené odkazmi na zdroj alebo odpovedajúci html odkaz.
  • Všetky údaje týkajúce sa využitia alebo úcinnosti určitej liečby alebo služby musia byt podporené vhodnými, vyváženými vedeckými dôkazmi.
  • Tvorcovia webových stránok by mali poskytovat čo najjasnejšie informácie a udávat kontaktné adresy pre užívatelov, ktorí požadujú dalšie informácie alebo podporu. Správca a webmaster by mali zverejniť svoju identitu.
  • Musia byt jasne uvedení sponzori a dalšia podpora webovej stránky, včetne komerčných a nekomerčných organizácií, ktoré poskytli finančné prostriedky, služby alebo materiál pre chod stránok. [12]
Pravidelné povinné očkovanie detí na Slovensku

Zdroje

[1] Bianka Stuppacherová, Vyznáte sa v injekciách?, PRAVDA, 13.05.2008, [ zdroj ], (navštívené dňa: 26.06.2008)
[2] Norbert Répás, 50. výročie Conterganovej aféry, APOTHÉKA 04/2007, 16.11.2007, [ zdroj ], (navštívené dňa: 27.06.2008)
[3] Stanovy občianskeho združenia, Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, [ zdroj ], (navštívené dňa: 27.06.2008)
[4] National Childhood Vaccine Injury Act, [ zdroj ], (navštívené dňa: 27.06.2008)
[5] Statistics Reports, National Vaccine Injury Compensation Program, [ zdroj ], (navštívené dňa: 27.06.2008)
[6] Measles Aerosol Project, WHO, [ zdroj ], (navštívené dňa: 26.06.2008)
[7] Measles deaths worldwide drop by nearly 40% over five years, WHO, 04.03.2005, [ zdroj ], (navštívené dňa: 26.06.2008)
[8] Measles - Overview, WHO, [ zdroj ], (navštívené dňa: 26.06.2008)
[9] Waldorfschule in Salzburg wegen Masern-Epidemie gesperrt, salzburg24.at, 31.05.2008, [ zdroj ], (navštívené dňa: 26.06.2008)
[10] Claudia Lagler, Salzburg: Masern-Epidemie weitet sich aus, Die Presse, 01.04.2008, [ zdroj ], (navštívené dňa: 26.06.2008
[11] Austria reported immunization coverage, WHO, [ zdroj ], (navštívené dňa: 26.06.2008)
[12] HON Code of Conduct (HONcode) for medical and health Web sites, [ zdroj ], (navštívené dňa: 27.06.2008)


Čítajte ďalej...
PREHĽAD ČÍSLA
   
 ODPORÚČAME
Pre imunitu a zvýšenie odolnosti organizmu
Prepočítané konverzným kurzom
1 EUR = 30,1260 SK
VIAC TOVAROV »   


Copyright © 1996-2019 ComorraPharm s.r.o.
© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.
Články sú aktualizované a upravované publikačným systémom IPSA2002.