Apothéka.sk
Spravodajstvo z EÚTlačové správy Bolesť Cestovanie Editorial Informačné technológie ComorraPharm sro. Liečivé rastliny - Fytoterapia Medicínska história Medicínska technika Novinky Očkovanie Odborník radí Predstavujeme Vám… Prevencia Psychológia, neurológia Rodinný lekár Rozhovory Trendy v Európe Ústna hygiena Veterinárna sekcia Vitamíny, minerály a potravinové doplnky Vývoj & trendy vo farmácii Vývoj v medicíne Zákony, poisťovne Zdravá krása Zdravá racionálna výživa Zdravotnícka legislatíva Zdravý pohyb Zdravý životný štýl Životné prostredie

Informácie o produktoch Kompilácia, rešeršná práca Pôvodný článok PR článok - platená inzercia Preklad Vyhlásenia, Informácie, Výzvy

2011 / 4, 3, 2, 1
2010 / 4, 3, 2
2009 / 4, 3, 2, 1
2008 / 4, 3, 2, 1
2007 / 4, 2
2006 / 3, 1
2005 / 4, 3, 2, 1
2004 / 4, 3, 2, 1
2003 / 4, 3, 2, 1
2002 / 4, 3, 2, 1
2001 / 4, 3, 2, 1
2000 / 4, 3
Informačné technológie

Josef Hycl
Oftalmologie - minimum pro praxi
5,68 EUR
(171,12 SKK)
Vladimíra Slavíková, Jan Slavík, Sylva Eliášová
Dívej se, tvoř a povídej!
11,41 EUR
(343,74 SKK)
Anne Geddes
Agenda
8,55 EUR
(257,58 SKK)
Prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SK = 1 EUR
Práve čítate číslo 2011/2 - Vývoj & trendy vo farmácii - Pôvodný článok
pondelok, 22. November 2019 | dátum ostatnej aktualizácie: 10. Marec 2012 9:10

Marketingové alternatívy vo verejnej lekárni z pohľadu spotrebiteľského správania
Doc. Ing. PhDr. Július Ondrej, PhD., generálny riaditeľ Asociácie lekárnikov Slovenska - 11.5.2011

Spoločenský a ekonomický pokrok za ostatných viac ako dvadsať rokov priniesol pre život človeka na Slovensku obrovské zmeny. Mnohé zmeny sa najskôr a najintenzívnejšie preniesli do oblasti spotreby v podobe zvýšenej ponuky, ale aj dopytu. Práve tieto axiómy zmenili kvalitu v spotrebiteľskom správaní sa človeka.

Spoločenské, ekonomické a aj spotrebiteľské prvky udomácnené v iných komoditách a činnostiach sa exaktne pretransformovali aj do oblasti liekov, zdravotníckych pomôcok a vôbec aj do sféry poskytovania zdravotnej starostlivosti, zdravej výživy, prevencie
Spoločenské, ekonomické a aj spotrebiteľské prvky udomácnené v iných komoditách a činnostiach sa exaktne pretransformovali aj do oblasti liekov, zdravotníckych pomôcok a vôbec aj do sféry poskytovania zdravotnej starostlivosti, zdravej výživy, prevencie a zdravého životného štýlu. Podobne ako v iných komoditách sa správanie spotrebiteľskej verejnosti menilo a mení aj vo vzťahu k poskytovaným službám v lekárenstve. Spotrebiteľské, resp. pacientske správanie sa vo verejných lekárňach na Slovensku prešlo dôležitými štádiami a to v závislosti od ekonomických, spoločenských a hlavne legislatívnych podmienok, ktoré limitovali najprv podnikateľské prostredie vo verejných lekárňach a následne potom liberalizovali aj samotne spotrebiteľské správanie vo vzťahu k ponúkaným službám verejných lekární. V tejto súvislosti je potrebné z našej strany podotknúť, že spotrebiteľské správanie je na jednej strane určitým výsledkom tzv. marketingových „ponúk“ lekární a na druhej strane samotné spotrebiteľské správanie ovplyvňuje marketing a kvalitu služieb v lekárni, teda je explicitným nositeľom spätnej väzby a súčasne aj (niekedy) potenciálnym impulzom pre lobistov a zákonodarcov v tendenciách a aktivitách zmeny liekovej legislatívy podľa potrieb záujmových skupín.

V súvislosti s týmito prvkami je potrebné z pohľadu chápania a zamerania symbiózy marketingu lekární a spotrebiteľského správania sa verejnosti spomenúť niekoľko charakteristických faktov, ktoré budú v nasledujúcom období naďalej a to intenzívnejšie a sofistikovanejšie vplývať na správanie a postoje pacientov k ponúkaným službám (kvalita, obsah a objem) vo verejných lekárňach:

 • môže sa zmeniť pomer lekární vo vlastníctve fyzických a právnických osôb v prospech právnických osôb

 • očakáva sa intenzívna tvorba reťazcov a sietí verejných lekární

 • očakáva sa majetkové a vlastnícke prepojenie distribučných spoločností a verejných lekární

 • očakáva sa zníženie počtu verejných lekární (bankroty, neefektivita, ekonomická defenzíva)

 • očakáva sa starnutie populácie

 • očakáva sa zvýšenie chorobnosti populácie

 • očakáva sa stúpajúca tendencia náročnosti spotrebiteľov na služby a sortiment

 • očakáva sa, že pacienti budú čoraz erudovanejší

 • očakáva sa, že pacienti budú čoraz edukovanejší

 • očakáva sa pacientsky tlak v lekárňach na sortiment, cenu, kvalitu a úroveň komunikácie, komfort, marketing a manažment pacienta

 • pacienti majú intenzívnejšie vedomosti o vyrovnanosti liekov a ich účinkov

 • pacienti majú viac poznatkov o cenových politikách a kritériách v lekárňach vo svojom okolí

 • pacienti majú klesajúcu lojalitu a vernosť k lekárni

 • pacienti majú klesajúcu lojalitu k lieku

 • pacienti sú otvorení novým liekom

 • pacienti sú citliví na cenu

 • pacienti sú citliví na úroveň služieb a prístupu v lekárni

 • očakáva sa kumulácia verejných lekární do portfólia záujmu finančných skupín

 • očakáva sa spájanie lekární do ekonomických a ochranných združení

 • očakáva sa zavedenie a povolenie reklamy na receptové lieky

 • očakáva sa zavedenie benefitov a  bonusov na receptové lieky pre pacientov v podobe tzv. vernostných zliav

 • očakáva sa zmena v ATC a OTC skupín liekov a to hlavne tým, že sa receptové lieky budú predpisovať nie na základe konkrétneho názvu lieku, ale na základe účinnej látky a že voľno predajné lieky sa presunú v rámci predaja aj mimo verejných lekární

 • zvýši sa podiel generických liekov na trhu pre pacientov

 • zvýši sa podiel predaja voľno predaných liekov v závislosti od nastavenia liekovej politiky štátu a od ekonomickej situácie obyvateľstva

 • uvažuje sa o deregulácii a presune voľno predajných liekov pre pacientov aj mimo teritórium verejných lekární

 • očakáva sa, že zavedenie zmien v referencovaní cien receptových liekov (cena na Slovensku = priemerná cena z dvoch najnižších cien v Európe) sa prejaví v reexporte liekov a tým aj výpadku niektorých liekov pre domácich pacientov

 • uvažuje sa o eventuálnom reexporte liekov

 • očakávajú sa intenzívne zmeny v lekárenskej a poisťovacej legislatíve (zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a zákon o zdravotných poisťovniach)

 • očakáva sa zmena v tzv. povinnom solidárnom zdravotnom poistení a to zavedením doplnkového povinného zdravotného poistenia

 • očakáva sa presun na tzv. samoliečbu a preventívne liečenie formami doplnkového sortimentu a voľno predajných liekov

 • očakáva sa sanácia a reštrukturalizácia dlhov v zdravotníctve a v štátnej zdravotnej poisťovni z verejných zdrojov, resp. úpravou zdravotných odvodov

 • uvažuje sa o rozdelení štátnej zdravotnej poisťovni a o jej privatizácii

 • očakáva sa návrat k oprávnenosti tvorby zisku v zdravotných poisťovniach v zmysle nálezu ústavného súdu

 • očakáva sa expozícia  agresívnejšieho marketingu vo verejných lekárňach

 • očakáva sa, že marketingový „tón“ v lekárňach budú určovať sieťové lekárne

Samozrejme, že tieto fakty determinujúce a limitujúce spotrebiteľské správanie verejnosti vo verejných lekárňach nie sú solitérom, ale majú jasné kontúry v previazanosti na politickú a makroekonomickú základňu v najbližšom období. Práve sociálne a ekonomické kvality obyvateľstva v podobe chorobnosti a kúpyschopnosti ovplyvnia spotrebu hlavne voľno predajného sortimentu liekov a tým aj nastavenie marketingu a komerčnej politiky verejných lekární. Práve spotrebiteľské správanie z pohľadu objemu, kvality a intenzity je a bude odrazom, resp. fenomenálnou spätnou väzbou schopnou nastaviť mechanizmus správania sa verejnej lekárne v portfóliu služieb a sortimentu liekov pre pacientov.

Práve predmetné úvodné resumé v dimenziách správania sa spotrebiteľskej verejnosti signalizuje možné odporúčania pre samotné lekárne s jasným cieľom upraviť, konkretizovať, adaptovať a zvýšiť intenzitu marketingu vo verejných lekárňach. Explicitne pre potreby svojich spotrebiteľov ako klientov a pacientov. Formulácia alternatívnych odporúčaní sa opiera o cieľ a východisko pre verejnú lekáreň, ktorým je získanie a udržanie si pacientov svojimi kvalitami, kde má byť v súhre odbornosť, ústretovosť, sofistikovanosť ako v exaktnej farmácii, tak aj v exaktnom ponímaní a aplikovaní lekárenského marketingu v lekárni.

Skúsenosti lekárnikov za tárou ako aj poznatky z oblasti správania sa spotrebiteľskej verejnosti totiž už dlhšiu dobu potvrdzujú, že marketing (aj ako produkt a východisko z iných komerčných aktivít a komodít) ako fenomén prieskumu a následne ako jeden z prostriedkov adresnej podpornej reklamy a akvizície voľno predajných liekov pre pacientov sa stal súčasťou manažovania lekárne, pacientov a marketingových aktivít pomaly v každej lekárni. Diferencovaná je už len samotná úroveň a formy akceptácie marketingu v lekárni. Marketing sa z pozície „nepriateľa“ začína udomácňovať v úlohe celkom vitálneho pomocníka, ktorý dokáže dynamicky dávať lekárnikovi informácie o správaní sa pacientov a ich potrebách a záujmu o lekárenské služby a sortiment lekárne.  Samozrejme , že sa potom z marketingu stáva aj kompas v rukách lekárnika, ktorý dokáže jasne naviesť činnosť lekárnika už nielen v základoch konkurencieschopnosti, ale aj pre zvýšenie komfortu v lekárni do takých aktivít ako napríklad:

 • krátkodobé a dlhodobé sledovanie správania sa pacientov k lekárni, ku konkrétnemu lieku, k lekárnikovi, k cenovej politike lekárne, k poradenstvu a podobne

 • staranie sa o pacientov svojim odborným lekárnickým a marketingovým správaním (trpezlivo počúvať, ochota riešiť problémy pacientov, ochota nájsť riešenie a poradiť, získanie nových pacientov a podobne)

 • stavanie vlastnej lekárne so svojím zázemím, sortimentom, komfortom a podobne do úlohy jedinečnosti a neopakovateľnosti

Tieto zistené výsledky, resp. predpoklady sa stavajú v zmysle údajov do roviny konkrétnych odporúčaní pre majiteľov, prevádzkovateľov, manažérov a farmaceutov verejných lekární, ktoré na základe merateľnej spätnej väzby medzi očakávaniami a vnímaním zo strany pacientov – spotrebiteľov môžu predstavovať v lekárni najmä potrebu:

 • urobiť inventúru doterajších marketingových metód, foriem, prostriedkov a aktivít

 • urobiť inventúru v zlých, nedokonalých a zavádzajúcich marketingových aktivitách s cieľom ich vylúčiť a eliminovať z marketingového portfólia lekárne

 • urobiť inventúru takých marketingových aktivít, ktoré v lekárni chýbajú a ktorých sa dožadujú pacienti a zaviesť ich v lekárni

 • aplikovať nové marketingové trendy

 • rozšíriť portfólio direct marketingu

 • zaviesť adresné reklamy na produkty a lieky (napríklad podľa sezónnosti)

 • zaviesť účinnejší systém sledovania pacientov a ich požiadaviek na základe ich dopytu po liekoch a službách (prieskum, dotazníky, rozhovory, názorová hladina)

 • zefektívniť adresnosť bonusov a zliav pre pacientov

 • zefektívniť adresnosť klientskej motivácie k spotrebe liekov (prevencia, samoliečba, boj proti obezite, boj proti fajčeniu, starostlivosť o srdce a tlak a pod.)

 • pokúsiť sa zjednotiť marketingový systém (reklama, ponuka, ceny, poradenstvo,) z pohľadu filozofie spájaných lekární do ekonomických združení (program PARTNER, družstvo lekární)

 • zaviesť prepojenie bankomatovej karty a karty pacienta (lekáreň a partnerská banka UniCredit Bank Slovakia)

 • zaviesť jednotnú kartu pacienta pod jednu značku združených lekární (družstvo lekární, program PARTNER)

 • zaviesť účinnú marketingovú spoluprácu na báze jednoty marketingu v lekárňach a v distribúcii (akciové ceny, sezónnosť a podobne)

 • iné

Samozrejme, že pohľadu úvodného vstupu k manažovaniu marketingových aktivít v lekárni je potrebné brať adresnosť odporúčaní v rovine alternatív, motivácie a príležitostí, ktoré by mal každý majiteľ lekárne a lekárnik sofistikovane a zodpovedne prehodnotiť na základe konkrétnych podmienok a pomerov v konkrétnej lekárni a nestavať sa k marketingu ako k cudziemu prvku v manažovaní pacienta. Marketing v lekárni sa možno z pohľadu ústretovosti stane základným prvkom nielen komunikácie lekárnika s pacientom, ale aj meradlom kvality služieb a prístupu k pacientovi. Pacient sa možno bude pozerať na lekáreň a jej služby v kontexte marketingu nielen v cenovej úrovni (doterajšie pravidlo podporujúce liekovú turistiku), ale v kontexte spätnej väzby a vedomosti ponuky pre pacientov a znalostného systému lekárnika, že vie čo a kedy a ako má pacientovi ponúkať z pohľadu jeho diagnózy a záujmu o zvýšenie kvality svojho života.


Čítajte ďalej...
PREHĽAD ČÍSLA
   
 ODPORÚČAME
Prepočítané konverzným kurzom
1 EUR = 30,1260 SK
VIAC TOVAROV »   


Copyright © 1996-2019 ComorraPharm s.r.o.
© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.
Články sú aktualizované a upravované publikačným systémom IPSA2002.