Apothéka.sk
Spravodajstvo z EÚTlačové správy Bolesť Cestovanie Editorial Informačné technológie ComorraPharm sro. Liečivé rastliny - Fytoterapia Medicínska história Medicínska technika Novinky Očkovanie Odborník radí Predstavujeme Vám… Prevencia Psychológia, neurológia Rodinný lekár Rozhovory Trendy v Európe Ústna hygiena Veterinárna sekcia Vitamíny, minerály a potravinové doplnky Vývoj & trendy vo farmácii Vývoj v medicíne Zákony, poisťovne Zdravá krása Zdravá racionálna výživa Zdravotnícka legislatíva Zdravý pohyb Zdravý životný štýl Životné prostredie

Informácie o produktoch Kompilácia, rešeršná práca Pôvodný článok PR článok - platená inzercia Preklad Vyhlásenia, Informácie, Výzvy

2011 / 4, 3, 2, 1
2010 / 4, 3, 2
2009 / 4, 3, 2, 1
2008 / 4, 3, 2, 1
2007 / 4, 2
2006 / 3, 1
2005 / 4, 3, 2, 1
2004 / 4, 3, 2, 1
2003 / 4, 3, 2, 1
2002 / 4, 3, 2, 1
2001 / 4, 3, 2, 1
2000 / 4, 3
Informačné technológie

Miroslav Kraut
Tlamovci v akváriu
14,16 EUR
(426,58 SKK)
Kryštof Kozák
Měkký podbříšek navěky
9,25 EUR
(278,67 SKK)
Václav Fořtík
Nové testy IQ
6,00 EUR
(180,76 SKK)
Prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SK = 1 EUR
Práve čítate číslo 2011/2 - Zdravotnícka legislatíva - Vyhlásenia, Informácie, Výzvy
nedeľa, 28. Február 2020 | dátum ostatnej aktualizácie: 10. Marec 2012 9:10

Pozmeňujúce návrhy ALS k návrhu Zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach
Doc. Ing. PhDr. Július Ondrej, PhD., generálny riaditeľ Asociácie lekárnikov Slovenska - 28.8.2011
Mgr. Igor Minarovič, PhD., viceprezident, Asociácie lekárnikov Slovenska - 28.8.2011

Asociácia lekárnikov Slovenska v zmysle záverov Komisie pre liekovú politiku Výboru pre zdravotníctvo NR SR zo dňa 18. 8. 2011 v Bratislave odporúča akceptovať nasledovné pozmeňujúce návrhy a odporúčania v Zákone o liekoch a zdravotníckych pomôckach

Návrh
A. Pozmeňujúce návrhy - zásadné

K §6 ods.3 – navrhujeme vypustenie textu: „Ak majú byť prevádzkarne jedného žiadateľa umiestnené na území rôznych samosprávnych krajov, podá žiadateľ samostatné žiadosti každému zo samosprávnych krajov; o týchto žiadostiach rozhodnú samosprávne kraje v samostatných konaniach podľa svojej územnej pôsobnosti.“ Zároveň navrhujeme doplnenie nového ods.4 v znení: „Fyzickej osobe a právnickej osobe možno vydať povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti len v jednej verejnej lekárni a v jednej pobočke verejnej lekárne.“ Ďalšie odseky budú následne prečíslované. Následne budú upravené resp. odstránené aj všetky ďalšie podobné ustanovenia, napr. §7 ods.7.

Odôvodnenie:

 • Koncentrácia poskytovateľov lekárenskej starostlivosti do reťazcov sa neukázala ako prospešná z pohľadu dostupnosti lekárenskej starostlivosti (zvýšenie koncentrácie v centrách miest, zníženie dostupnosti v okrajových častiach miest a na vidieku).
 • Obmedzenie možnosti subjektu prevádzkovať iba jednu lekáreň a jednu pobočku zvyšuje mieru zodpovednosti. Toto obmedzenie je aj súčasťou platnej legislatívy, nie je nám známe, že by z pohľadu verejnosti bolo kedykoľvek v minulosti spochybnené.
 • Už v súčasnosti existujú negatívne skúsenosti s fungovaním „sietí“ lekární. Príkladom je kauza Cityfarma. Navrhovaná úprava nevedie k možnosti lepšej kontroly či predchádzaniu negatívnych ekonomických javov (spojenými s dopadom na zamestnanosť, odvodové a daňové príjmy štátneho rozpočtu a vôbec stabilitu celého liekového reťazca), naopak povedú k ďalšiemu posilneniu a koncentrácii v tomto segmente. Už dnes sa predpokladá, že „siete lekární“ predstavujú cca 17% celkového počtu lekární v SR, z pohľadu ekonomického však kontrolujú viac ako 1/3 zdrojov v lekárenstve. Ďalšie posilnenie pozícií veľkých vlastníkov na úkor jednotlivých poskytovateľov je v priamom rozpore s požiadavkami na zvýšenie konkurenčného prostredia.

K § 21 ods. 2 písm. a – navrhujeme znenie: „...a má odbornú prax najmenej päť rokov vo verejnej lekárni alebo v nemocničnej lekárni alebo má špecializáciu v špecializačnom odbore lekárenstvo...“

Odôvodnenie:

 • Táto definícia je predpokladom zabezpečenia dostatočných odborných vedomostí a skúseností odborného zástupcu, aj vzhľadom k potrebe odborného vedenia ostatných odborných pracovníkov, i vzhľadom na rozšírenie kompetencií (napr. v rámci generickej preskripcie). Požiadavka na prax v trvaní 3 rokov je nedostatočná. Navyše, nie je adekvátnou alternatívou k špecializácii, ktorej predpokladom sú 3 roky praxe a úspešné zloženie skúšky.

K §23 – navrhujeme vypustiť ods. 5-15 a vytvoriť nový ods.5 v znení: Držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti nesmie sám alebo prostredníctvom iných osôb pacientovi poskytovať, ponúkať alebo sľúbiť v súvislosti s výdajom
a) lieku, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis,
b) dietetickej potraviny, ktorej výdaj je viazaný na lekársky predpis, alebo
c) zdravotníckej pomôcky, ktorej výdaj je viazaný na lekársky poukaz,
peňažné plnenia alebo nepeňažné plnenia, výhody alebo dary majetkovej či nemajetkovej povahy.

Odôvodnenie:

 • Zahrnutie liekov hradených z verejných zdrojov do „vernostných systémov“ nie je súčasťou žiadnej európskej liekovej legislatívy. Dokonca okolité krajiny (Maďarsko, Česká republika i Poľsko) túto možnosť v nedávnej minulosti v legislatíve explicitne zakázali. Nevidíme dôvod, pre ktorý by Slovensko malo ísť proti zaužívaným európskym trendom a byť jedinou európskou krajinou s takýmto legislatívnym experimentom.
 • Zavedenie „vernostných systémov“ v navrhovanom znení zákona od základov obracia systém cenotvorby a liekovej politiky, najmä pravidlá pomerných úhrad stanovených osobitnou legislatívou. Zároveň je toto ustanovenie v rozpore s Legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov (uskutočňovanie cieľov sledovaných jedným zákonom nesmie brániť uskutočňovaniu cieľov sledovaných iným zákonom alebo ho sťažovať). Tento argument o.i. (napr. nejasnej formulácie organizátora systému či použitia nevhodných termínov ako „nákup“ a pod.) bol súčasťou i pripomienok prezidenta Slovenskej republiky, ktorý vrátil na opätovné prerokovanie novelu zákona č. 581/2004 Z. z. zavádzajúcu podobné ustanovenia, s ktorým sa Národná rada Slovenskej republiky v nedávnej minulosti stotožnila. Tieto nedostatky neboli v predkladanom návrhu zákona odstránené.
 • Návrh v tomto bode vytvára predpoklady pre zvýhodňovanie určitej skupiny poskytovateľov, najmä v spojitosti s požiadavkou informovať o podmienkach poskytovania zliav zdravotné poisťovne. Ak existuje subjekt, ktorý má majetkové prepojenie s niektorou so zdravotných poisťovní, je vopred informovaný o pripravovaných opatreniach konkurencie, čo mu dáva neoprávnenú konkurenčnú výhodu.
 • Návrh navyše znevýhodňuje určité skupiny občanov, najmä občanov v menších mestách či na vidieku, ktorí budú mať iba obmedzený prístup k zľavám v rámci vernostných systémov.
 • Zavedenie tzv. „vernostných systémov“ vo vzťahu k liekom, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis, v navrhovanom znení bude mať za následok odbornými štúdiami dokázaný potenciál zvyšovania spotreby liekov spojený s negatívnym dopadom na verejné zdroje, a to aj za cenu zdravotného rizika vyplývajúceho pre pacienta.
 • V neposlednom rade zavedenie vernostných systémov v navrhovanom znení povedie k významnému narušeniu stability liekového reťazca. V súčasnosti podľa kvalifikovaných odhadov cca 40% lekární pracuje na hranici ekonomickej profitability. Zvýšenie tlaku na výdavkovú zložku u nich nevyhnutne povedie k zániku s následným negatívnym dopadom na dostupnosť lekárenskej starostlivosti i ďalšie mikro- a makroekonomické ukazovatele.
 • Snahu predkladateľa znižovať náklady na lieky vynaložené z verejných zdrojov je možné veľmi efektívne naplniť inými nástrojmi (regulácia výšky prirážok či kategorizáciou liekov), tento nástroj je minoritný a jeho dopady značne diskutabilné. Zvýšenie tlaku na ekonomiku vo verejnej lekárni nevyhnutne povedie k poklesu priestoru na venovanie sa zvyšovaniu odbornosti a prístupu k pacientovi, ktorý dokáže priniesť rádovo vyššie úspory (čo dokazujú mnohé publikované výsledky špecializovaných štúdií)

K § 139 ods. 4 – doplniť písm. an: „sám alebo prostredníctvom iných osôb pacientovi poskytuje, ponúka alebo sľúbi v súvislosti s výdajom
a) lieku, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis,
b) dietetickej potraviny, ktorej výdaj je viazaný na lekársky predpis, alebo
c) zdravotníckej pomôcky, ktorej výdaj je viazaný na lekársky poukaz,
peňažné plnenia alebo nepeňažné plnenia, výhody alebo dary majetkovej či nemajetkovej povahy.
 • V zmysle pripomienky k §23

B. Ďalšie pozmeňujúce návrhy

K § 20 ods. 1 - vypustiť body j a k.

 • Nejde o lekárenskú (teda zdravotnú) starostlivosť.

K §21 ods.12-17 – navrhujeme vypustiť .
 • Povinnosť uzatvárať zmluvy je nadbytočná, poskytovatelia lekárenskej starostlivosti vykazujú poskytovanú starostlivosť regulovanú ďalšou platnou legislatívou, zmluva nie je nevyhnutná.

K § 22 – navrhujeme zmenu termínu internetový výdaj za zásielkový výdaj.
 • Ide o širší pojem zahŕňajúci nielen výdaj na základe objednávky prostredníctvom internetu. Okrem toho, ide o terminologickú chybu, nakoľko výdaj je prostredníctvom (nielen) internetu iba sprostredkovaný, zabezpečený je osobnou donáškou či doručovateľskou službou.

K § 23 ods.1 písm. j. – navrhujeme doplniť text nasledovne: „vydávať bez lekárskeho predpisu len lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, okrem odôvodnených prípadov, kedy odborne spôsobilá osoba zodpovedná za výdaj lieku rozhodne o výdaji lieku i bez lekárskeho predpisu.“
 • Je potrebné zabezpečiť, aby v prípade ohrozenia života mal expedujúci lekárnik možnosť vydať život zachraňujúci liek i bez lekárskeho predpisu.

K §119 ods. 14 navrhujeme o doplnenie textu na konci vety: „, ani inak ovplyvniť slobodný výber verejnej lekárne pacientom.“
 • Zo skúseností vieme, že predpisujúci lekári v niektorých prípadoch ovplyvňovali výber pacienta iným spôsobom, ako priamo určením lekárne.

K § 120 ods. 1 písm. h – navrhujeme vypustiť text: „a nesmú sa predpisovať na lekárskom predpise s poznámkou "REPETETUR"
 • Chýba definícia poznámky REPETETUR. Okrem toho nie je možný opakovaný výdaj lieku na jeden lekársky predpis, aj vzhľadom na dobu platnosti predpisu.

K § 120 ods. 4 – Navrhujeme nové znenie: „Platnosť lekárskeho predpisu je jeden mesiac s výnimkou lekárskeho predpisu na humánny liek s obsahom protimikrobiálneho antibiotika a chemoterapeutika, ktorého platnosť je tri dni.“
 • Navrhované znenie vychádza v ústrety najmä chronickým pacientom, ktorí dlhodobo užívajú svoje lieky. Po ich predpísaní ošetrujúcim lekárom majú potom viac času na výber svojich liekov v lekárni. Obdobné lehoty sú bežné aj v iných krajinách EÚ.

K §120 – navrhujeme doplnenie nového ods.8 v znení: „(4) Ak sú na lekárskom predpise predpísané dva druhy liekov a lekáreň jeden z nich nemá, vyhotoví výpis z lekárskeho predpisu, ktorý musí obsahovať náležitosti uvedené v § 120 ods.1. Platnosť lekárskeho výpisu je rovnaká, ako u pôvodného lekárskeho predpisu.“ Pôvodné ods.8 – 20 budú prečíslované.
 • Doplnenie o bežnú prax vystavovania výpisov z lekárskych predpisov.

K §120 ods. 15 – vypustiť.
 • Zo strany zdravotných poisťovní evidujeme iniciatívu zasielania výlučne faktúr, pričom lekárske predpisy by naďalej zostávali v lekárni a boli by dostupné k nahliadnutia na vyžiadanie.

K §122 ods. 14 písm. h – navrhujeme vypustiť text: „Veterinárny liek s obsahom omamnej látky II. a III. skupiny a psychotropnej látky II. a III. skupiny sa nesmie predpisovať na veterinárnom lekárskom predpise s  "REPETETUR".
 • Chýba definícia poznámky REPETETUR. Okrem toho nie je možný opakovaný výdaj lieku na jeden lekársky predpis, aj vzhľadom na dobu platnosti predpisu.

K §139 ods.4 písm. i – navrhujeme doplniť o text: „, okrem odôvodnených prípadov, kedy odborne spôsobilá osoba zodpovedná za výdaj lieku rozhodne o výdaji lieku i bez lekárskeho predpisu.“
 • V zmysle pripomienky k § 23 ods.1 písm. j.

C. Do zásadnej pozornosti odporúčame rešpektovať pripomienku ALS k tzv. vernostným systémom

Zavedenie tzv. „vernostných systémov“ vo vzťahu k liekom, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis, znamená aj veľmi veľké bezpečnostné riziko. Softvéry spravujúce vernostné systémy tak okrem výživových doplnkov budú v určitom momente vedieť priradiť konkrétnych pacientov (ich rodné čísla) ku konkrétnym diagnózam a konkrétnym liekom a tieto údaje aj dlhodobo archivovať a spracovávať. Riziko je o to väčšie, že tieto údaje nebudú iba v rukách zdravotníckych pracovníkov viazaných mlčanlivosťou. Prípadný únik takýchto citlivých informácií, či ich používanie na marketingové účely, je nesmierne nebezpečný. 

Za Asociáciu lekárnikov Slovenska:
Mgr. Igor Minarovič, PhD., viceprezident ALS
Doc. Ing. PhDr. Julo ONDREJ, PhD., generálny riaditeľ ALS
v Martine, 26. augusta 2011


Čítajte ďalej...
PREHĽAD ČÍSLA
   
 ODPORÚČAME
Prepočítané konverzným kurzom
1 EUR = 30,1260 SK
VIAC TOVAROV »   


Copyright © 1996-2020 ComorraPharm s.r.o.
© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.
Články sú aktualizované a upravované publikačným systémom IPSA2002.