Apothéka.sk
Spravodajstvo z EÚTlačové správy Bolesť Cestovanie Editorial Informačné technológie ComorraPharm sro. Liečivé rastliny - Fytoterapia Medicínska história Medicínska technika Novinky Očkovanie Odborník radí Predstavujeme Vám… Prevencia Psychológia, neurológia Rodinný lekár Rozhovory Trendy v Európe Ústna hygiena Veterinárna sekcia Vitamíny, minerály a potravinové doplnky Vývoj & trendy vo farmácii Vývoj v medicíne Zákony, poisťovne Zdravá krása Zdravá racionálna výživa Zdravotnícka legislatíva Zdravý pohyb Zdravý životný štýl Životné prostredie

Informácie o produktoch Kompilácia, rešeršná práca Pôvodný článok PR článok - platená inzercia Preklad Vyhlásenia, Informácie, Výzvy

2011 / 4, 3, 2, 1
2010 / 4, 3, 2
2009 / 4, 3, 2, 1
2008 / 4, 3, 2, 1
2007 / 4, 2
2006 / 3, 1
2005 / 4, 3, 2, 1
2004 / 4, 3, 2, 1
2003 / 4, 3, 2, 1
2002 / 4, 3, 2, 1
2001 / 4, 3, 2, 1
2000 / 4, 3
Informačné technológie

Lubomír Vondráček, Vladimíra Dvořáková
Pochybení a sankce při poskytování lékařské péče
2,54 EUR
(76,52 SKK)
Jena Pincottová
Mají páni radši blondýnky?
11,63 EUR
(350,37 SKK)
Adrianne McLeavy
Borderská kólia
2,00 EUR
(60,25 SKK)
Prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SK = 1 EUR
Práve čítate číslo 2011/4 - Vývoj & trendy vo farmácii - Pôvodný článok
nedeľa, 28. Január 2020 | dátum ostatnej aktualizácie: 10. Marec 2012 9:10

Firemná kultúra lekárne a etika
Doc. Ing. PhDr. Július Ondrej, PhD., generálny riaditeľ Asociácie lekárnikov Slovenska - 30.10.2011

V súvislosti s ostatnými legislatívnymi zmenami nastavenými pre verejné lekárne do liberálnejších a konkurenčnejších rovín v účinnosti od 1.12.2011 začína intenzívne okrem iného (ekonomika, konkurencia, bonusy, vernostné zľavy) rezonovať aj problematika určenia a definovania hodnôt samotnej lekárne. Je exaktné, že tento proces tvorby a prehodnocovania hodnôt sa stáva prirodzeným nielen z pohľadu existenčného zázemia lekárne, ale najmä z pohľadu vnímania pacientov a tzv. "sebanáhľadu" lekárnika za tárou.

Hodnota lekárne vždy mala a aj má svoje dimenzie v kultúre poskytovania lekárenskej starostlivosti a podnikania v lekárni a tiež aj v rovine etiky. Toto sú explicitné dimenzie, ktoré nie je možné vyjadriť dostupnými štatisticky významnými jednotkami fyzikálnej veličiny. Totiž či chceme alebo nie, život za tárou má svoj reálny i virtuálny svet, ktorý práve v rovine kultúry a etiky tvorí nezameniteľnú súčasť majetku verejnej lekárne. Tento mobiliár kvality a hodnôt lekárne, majiteľa lekárne, lekárnika a podobne vo sfére poskytovania služieb pre pacientov má jasnú stabilitu i mobilitu v tom, že je už merateľným procesom kvality (komunikácia, rada ako liek, sortiment, nadštandardné služby a pod.) využívania skutočného i virtuálneho majetku lekárne. A to jasne smeruje k tvorbe, existencii i k transferu úrovne hodnôt kultúry, etiky, goodwillu, kvality zamestnancov do portfólia potrieb pacientov a klientov lekárne.

Úvod i záver pre lekáreň musí byť jasný, bez kultúry a ani bez etiky to v lekárni nepôjde. Z toho a k tomu musia transferovo smerovať aj všetky manažérske aktivity v lekárni z pohľadu vlastníka, zamestnávateľa, poskytovateľa lekárenskej starostlivosti i obchodného partnera. Široké spektrum obsahu tejto lukratívnej majetkovej virtuality je determinované ako do lekárenskej (firemnej) kultúry i etiky. Hovoríme o etike podnikania a súčasne paralelne o etike poskytovania lekárenskej starostlivosti pre pacientov. Lekárenská kultúra nevzniká sama od seba, je to už určitá reálna časová ontogenéza prejavov a spoločnej činnosti tvorby hodnôt, ich aplikácie aj v podobe tzv. „nepísaných zákonov v lekárni“. Práve tzv. „zladenie“ hodnotovej orientácie je pre lekáreň kľúčovým mechanizmom a súčasne priam najťažším bodom stavby stratégie a taktiky firemnej kultúry a etiky v lekárni.

Z pohľadu lekárnika ako manažéra treba vychádzať a súčasne aj smerovať do rôznych stupňov firemnej kultúry v lekárni, a to vo forme tzv.:

 • súhrnu jasne vymedzených základných predstáv lekárnika,
 • určitých spoločenských noriem,
 • jasných štandardov správania sa a samozrejme  aj systému určitých sociálnych, historických a politických, ekonomických a adaptabilných symbolov.
Kultúra a etika v lekárni, to je predovšetkým adaptabilný a transformačný proces prenosu hodnôt od tvorby až po samotné úkony v lekárni smerom k zamestnancom, pacientom, medzi sebou a tiež aj smerom k obchodný partnerom lekárne. Ak sa s tým programovo a výkonne stotožní lekárnik a zamestnanci lekárne najlepšie socializačne v bifurkácii, potom je to predovšetkým konkrétny priestor v lekárni pre základné predstavy, pre sociálne normy a tiež aj pre dimenziu symbolov kultúry a etiky. Z pohľadu ideológie lekárne ide samozrejme o aplikáciu filozofie lekárne bez interferenčných vplyvov do vnútra lekárne i jej okolia. Z pohľadu majiteľa lekárne, manažéra lekárne a lekárnika si treba uvedomiť práve dynamickú jednotu východiska a cieľa kultúry a etiky v lekárni. Pretože, ako dokazuje lekárnická prax smerom k pacientom i firemná prax lekárne smerom ku komerčným partnerom bez tejto interpretácie by bola tzv. kultúra a etika bez pevného základu, teda v polohe nejasného a momentálneho experimentovania. V tejto súvislosti by bolo veľmi znevažujúce a súčasne zľahčujúce sa domnievať, že o firemnej kultúre a etike uvažujú, resp. ju využívajú len lekárne vo vlastníctve fyzických osôb, teda tzv. nesieťové lekárne. Z pohľadu manažéra a lekárnika je to exaktný omyl! Svoju kultúru a etiku má každý subjekt a čím je tento subjekt väčší, konkurencieschopnejší a podobne, tak má veľmi „agresívnu“ firemnú kultúru a etiku na báze unifikácie. A čo je podstatné vedieť a brať do úvahy v tomto prípade, je to, že napríklad firemná kultúra a etika sieťových lekární okrem unifikácie má aj prioritné znaky transformácie kultúry a etiky z iných komodít a to aj manažérskych procesov! A to nehovoriac len o tzv. jednotných firemných logách, systému práce, prístupu k pacientom, obchodnej politike voči distributérom, vernostným systémom, bonusom... a či logistike poskytovania lekárenskej starostlivosti. Totiž, firemná kultúra a etika je aj podstatou a v prenesenom význame aj predmetom prestíže a konkurenčného boja medzi lekárňami. Ktorý sa ako ukazuje prax, posúva jasne do dvoch táborov vlastníctva a prevádzkovania verejných lekární pri prezentovaní životaschopnosti a ústretovosti smerom k pacientom za lepších ekonomických podmienok nastaveného systému. Odporúčame brať tento fakt ako fenomén a súčasne špecifickú a jasnú axiómu, ktorá existuje a určite sa bude naďalej sofistikovane rozvíjať. V koho prospech, tak to záleží nielen na kapitáli konkurencieschopnosti (peniaze, odbornosť, územná lokalita, nastavená legislatíva a podobne), ale aj na ľudskom faktore adaptácie, anticipácie a transferu hodnôt kultúry a etiky za tárou.

Ostatné obdobie najmä z pohľadu prenosu firemných kultúr a etických mechanizmov z iných komodít sme svedkami, že sa „toto“ začína explicitne diať aj vo verejných lekárňach, to znamená, že aj lekárne svoje poskytovateľské a  firemno – obchodné aktivity rozvíjajú, resp. realizujú v súlade s vysokou morálkou, etikou, kultúrou a hlavne zodpovednosťou. Totiž práve vysoká morálka a zodpovednosť sú základom kultúry a etiky v lekárni a sú základom aj pre tvorbu koeficientu dôvery a vernosti pacientov lekárne. Tzv. ponovembrová doba poznamenala dobu trhovej ekonomiky   i transformačnej demokracie pomerne nízkymi (až animálnymi) hodnotami práva, kultúry, etiky a mravnosti v podnikaní. Lekáreň ako zdravotnícke zariadenie slúžiace na poskytovanie lekárenskej starostlivosti je povinné vnímať transformáciu podobných „zvyklostí“ veľmi opatrne a citlivo, aby sa to nedialo len v teoretickej rovine. V lekárni určite sú podmienky pre vznik, tvorbu a rozvoj kultúry a etiky ďaleko nadštandardné práve kvôli fenoménu zdravia a terapie a tiež intelektuálnemu potenciálu farmaceutov. Treba zdôrazniť, že práve dodržiavanie etických noriem a kultúry správania sa k pacientom (najmä) sa javí ako jedna z najdôležitejších podmienok a predpokladov úspešnosti a longitudinálneho „prežitia“ lekárne v prostredí medzi pacientmi a v prostredí lekárenskej konkurencie. Z pohľadu manažéra tvorcu a aplikovateľa firemnej kultúry a etiky podnikania a poskytovania služieb pre pacientov za tárou je priam nevyhnutné, aby lekárnik v mene etiky podnikania a poskytovania služieb robil nasledovné:

 • Dodržiaval zákony automaticky s rešpektom k spoločnosti, právu, zákonom, pacientom, okoliu
 • Dodržiaval zákony a normy správania aj na báze dobrovoľnosti
 • Zachovával vernosť
 • Budoval dôveryhodnosť
 • Zachovával dôveryhodnosť
 • Konal v dobrej viere
 • Konal v zmysle len dobrých mravov
 • Vyhýbal sa konfliktom
 • Vyhýbal sa stretu záujmov
 • Bol si vedomý vždy svojej individuálnej a osobnej zodpovednosti (mravnej, ekonomickej, trestnej)
 • Neporušoval etiku, morálku
 • Prispôsoboval komerčné a marketingové činnosti vysokým hodnotám etiky a morálky
 • Viedol k vysokým etickým, kultúrnym a morálnym hodnotám aj svojich zamestnancov
 • Viedol k vysokým etickým, kultúrnym a morálnym hodnotám svojich pacientov i obchodných partnerov
V rámci teórie a praxe etiky a kultúry za tárou nie je možné obísť ani určité formy porušovania etiky. Pokiaľ za konkrétnou činnosťou a vzťahmi budú ľudské činitele, bude dochádzať aj k určitým prvkom zlyhávania v oblasti kultúry, etiky a morálky. Pravdou môže byť aj to, že aj samotné zlyhávanie sa môže „stať“ firemnou kultúrou. Čo sú skôr výnimky. Pod tlakom vonkajšej a vnútornej povahy môže dôjsť či zámerne, resp. prirodzene alebo náhodne k porušovaniu noriem etického správania sa. Otázka kultúrneho a etického zlyhania je vždy exaktným prvkom limitujúcim proces rozhodovania ľudského jedinca. Formy nátlaku môžu byť rôzne aj za tárou smerom k pacientom, do vnútra lekárne i k obchodným partnerom. Práve o tom je potom slobodná etická a kultúrna voľba lekárnika. Kvalita vnútornej slobody a hierarchie hodnôt je mierou neslobody a vazalstva a je v priamej úmere s morálnym akceptovaním zlyhania, resp. rozhodnutia. Daná axióma by mala byť „návodom“ pre lekárnika manažéra najmä pri riešení problémov, konfliktov a podobne. Aj v lekárni existujú mnohé retardačné bariéry pri etickom a morálnom rozhodovaní, čo môže byť spôsobené lekárnikom, resp. jeho:
 • Mentalitou
 • Intelektom
 • Vlastnosťami
 • Schopnosťami

a tiež aj:

 • Zažitými postupmi a metódami práce
 • Konvenčnosťou v rozhodovaní
 • Tradicionalizmom
 • Striktnosťou úloh
 • Nejasnými prioritami
 • Zdeformovanými hodnotami
 • Izoláciou pred vonkajšími vplyvmi
 • Nedostatočnou motiváciou
 • Deformáciou štruktúry osobnosti
 • Apatiou k zmenám a výzvam
V každej lekárni je preto potrebné, aby v podobe osobnosti majiteľa lekárne, manažéra lekárne a nositeľa hodnôt poskytovateľa lekárenskej starostlivosti bola jasne vytýčená škála a hodnoty firemnej kultúry a etiky a aby to bolo postavené na pevnom morálnom základe a na zdravej vnútornofiremnej (lekárenskej) klíme. Tieto základy etiky a kultúry za tárou jasne posunú lekáreň aj do ekonomickej efektivity už tým, že systém etických, kultúrnych a morálnych aplikačných hodnôt znížia náklady v lekárni, odstránia nefektivitu a iracionalitu v oblasti manažovania, komunikácie, marketingu a budovania vzťahu s pacientmi a partnermi.

Lekáreň preto musí mať okrem iných aj tento dlhodobý etický a kultúrny cieľ, ktorým by malo byť vytvorenie hodnotovej filozofie lekárne v oblasti dosiahnutia spokojnosti a vernosti pacienta a získania a udržania konkurenčnej výhody.Čítajte ďalej...
PREHĽAD ČÍSLA
   
 ODPORÚČAME
Prepočítané konverzným kurzom
1 EUR = 30,1260 SK
VIAC TOVAROV »   


Copyright © 1996-2020 ComorraPharm s.r.o.
© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.
Články sú aktualizované a upravované publikačným systémom IPSA2002.