Apothéka.sk
Spravodajstvo z EÚTlačové správy Bolesť Cestovanie Editorial Informačné technológie ComorraPharm sro. Liečivé rastliny - Fytoterapia Medicínska história Medicínska technika Novinky Očkovanie Odborník radí Predstavujeme Vám… Prevencia Psychológia, neurológia Rodinný lekár Rozhovory Trendy v Európe Ústna hygiena Veterinárna sekcia Vitamíny, minerály a potravinové doplnky Vývoj & trendy vo farmácii Vývoj v medicíne Zákony, poisťovne Zdravá krása Zdravá racionálna výživa Zdravotnícka legislatíva Zdravý pohyb Zdravý životný štýl Životné prostredie

Informácie o produktoch Kompilácia, rešeršná práca Pôvodný článok PR článok - platená inzercia Preklad Vyhlásenia, Informácie, Výzvy

2011 / 4, 3, 2, 1
2010 / 4, 3, 2
2009 / 4, 3, 2, 1
2008 / 4, 3, 2, 1
2007 / 4, 2
2006 / 3, 1
2005 / 4, 3, 2, 1
2004 / 4, 3, 2, 1
2003 / 4, 3, 2, 1
2002 / 4, 3, 2, 1
2001 / 4, 3, 2, 1
2000 / 4, 3
Informačné technológie

Friedrich Romig
Práva národa
6,28 EUR
(189,19 SKK)
Petr Štern a kol.
Obecná a klinická biochemie pro bakalářské obory studia
13,83 EUR
(416,64 SKK)

Možnosť voľby
4,71 EUR
(141,89 SKK)
Prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SK = 1 EUR
Práve čítate číslo 2011/4 - Vývoj & trendy vo farmácii - Pôvodný článok
štvrtok, 4. Apríl 2020 | dátum ostatnej aktualizácie: 10. Marec 2012 10:10

Firemná kultúra lekárne a etika
Doc. Ing. PhDr. Július Ondrej, PhD., generálny riaditeľ Asociácie lekárnikov Slovenska - 30.10.2011

V súvislosti s ostatnými legislatívnymi zmenami nastavenými pre verejné lekárne do liberálnejších a konkurenčnejších rovín v účinnosti od 1.12.2011 začína intenzívne okrem iného (ekonomika, konkurencia, bonusy, vernostné zľavy) rezonovať aj problematika určenia a definovania hodnôt samotnej lekárne. Je exaktné, že tento proces tvorby a prehodnocovania hodnôt sa stáva prirodzeným nielen z pohľadu existenčného zázemia lekárne, ale najmä z pohľadu vnímania pacientov a tzv. "sebanáhľadu" lekárnika za tárou.

Hodnota lekárne vždy mala a aj má svoje dimenzie v kultúre poskytovania lekárenskej starostlivosti a podnikania v lekárni a tiež aj v rovine etiky. Toto sú explicitné dimenzie, ktoré nie je možné vyjadriť dostupnými štatisticky významnými jednotkami fyzikálnej veličiny. Totiž či chceme alebo nie, život za tárou má svoj reálny i virtuálny svet, ktorý práve v rovine kultúry a etiky tvorí nezameniteľnú súčasť majetku verejnej lekárne. Tento mobiliár kvality a hodnôt lekárne, majiteľa lekárne, lekárnika a podobne vo sfére poskytovania služieb pre pacientov má jasnú stabilitu i mobilitu v tom, že je už merateľným procesom kvality (komunikácia, rada ako liek, sortiment, nadštandardné služby a pod.) využívania skutočného i virtuálneho majetku lekárne. A to jasne smeruje k tvorbe, existencii i k transferu úrovne hodnôt kultúry, etiky, goodwillu, kvality zamestnancov do portfólia potrieb pacientov a klientov lekárne.

Úvod i záver pre lekáreň musí byť jasný, bez kultúry a ani bez etiky to v lekárni nepôjde. Z toho a k tomu musia transferovo smerovať aj všetky manažérske aktivity v lekárni z pohľadu vlastníka, zamestnávateľa, poskytovateľa lekárenskej starostlivosti i obchodného partnera. Široké spektrum obsahu tejto lukratívnej majetkovej virtuality je determinované ako do lekárenskej (firemnej) kultúry i etiky. Hovoríme o etike podnikania a súčasne paralelne o etike poskytovania lekárenskej starostlivosti pre pacientov. Lekárenská kultúra nevzniká sama od seba, je to už určitá reálna časová ontogenéza prejavov a spoločnej činnosti tvorby hodnôt, ich aplikácie aj v podobe tzv. „nepísaných zákonov v lekárni“. Práve tzv. „zladenie“ hodnotovej orientácie je pre lekáreň kľúčovým mechanizmom a súčasne priam najťažším bodom stavby stratégie a taktiky firemnej kultúry a etiky v lekárni.

Z pohľadu lekárnika ako manažéra treba vychádzať a súčasne aj smerovať do rôznych stupňov firemnej kultúry v lekárni, a to vo forme tzv.:

 • súhrnu jasne vymedzených základných predstáv lekárnika,
 • určitých spoločenských noriem,
 • jasných štandardov správania sa a samozrejme  aj systému určitých sociálnych, historických a politických, ekonomických a adaptabilných symbolov.
Kultúra a etika v lekárni, to je predovšetkým adaptabilný a transformačný proces prenosu hodnôt od tvorby až po samotné úkony v lekárni smerom k zamestnancom, pacientom, medzi sebou a tiež aj smerom k obchodný partnerom lekárne. Ak sa s tým programovo a výkonne stotožní lekárnik a zamestnanci lekárne najlepšie socializačne v bifurkácii, potom je to predovšetkým konkrétny priestor v lekárni pre základné predstavy, pre sociálne normy a tiež aj pre dimenziu symbolov kultúry a etiky. Z pohľadu ideológie lekárne ide samozrejme o aplikáciu filozofie lekárne bez interferenčných vplyvov do vnútra lekárne i jej okolia. Z pohľadu majiteľa lekárne, manažéra lekárne a lekárnika si treba uvedomiť práve dynamickú jednotu východiska a cieľa kultúry a etiky v lekárni. Pretože, ako dokazuje lekárnická prax smerom k pacientom i firemná prax lekárne smerom ku komerčným partnerom bez tejto interpretácie by bola tzv. kultúra a etika bez pevného základu, teda v polohe nejasného a momentálneho experimentovania. V tejto súvislosti by bolo veľmi znevažujúce a súčasne zľahčujúce sa domnievať, že o firemnej kultúre a etike uvažujú, resp. ju využívajú len lekárne vo vlastníctve fyzických osôb, teda tzv. nesieťové lekárne. Z pohľadu manažéra a lekárnika je to exaktný omyl! Svoju kultúru a etiku má každý subjekt a čím je tento subjekt väčší, konkurencieschopnejší a podobne, tak má veľmi „agresívnu“ firemnú kultúru a etiku na báze unifikácie. A čo je podstatné vedieť a brať do úvahy v tomto prípade, je to, že napríklad firemná kultúra a etika sieťových lekární okrem unifikácie má aj prioritné znaky transformácie kultúry a etiky z iných komodít a to aj manažérskych procesov! A to nehovoriac len o tzv. jednotných firemných logách, systému práce, prístupu k pacientom, obchodnej politike voči distributérom, vernostným systémom, bonusom... a či logistike poskytovania lekárenskej starostlivosti. Totiž, firemná kultúra a etika je aj podstatou a v prenesenom význame aj predmetom prestíže a konkurenčného boja medzi lekárňami. Ktorý sa ako ukazuje prax, posúva jasne do dvoch táborov vlastníctva a prevádzkovania verejných lekární pri prezentovaní životaschopnosti a ústretovosti smerom k pacientom za lepších ekonomických podmienok nastaveného systému. Odporúčame brať tento fakt ako fenomén a súčasne špecifickú a jasnú axiómu, ktorá existuje a určite sa bude naďalej sofistikovane rozvíjať. V koho prospech, tak to záleží nielen na kapitáli konkurencieschopnosti (peniaze, odbornosť, územná lokalita, nastavená legislatíva a podobne), ale aj na ľudskom faktore adaptácie, anticipácie a transferu hodnôt kultúry a etiky za tárou.

Ostatné obdobie najmä z pohľadu prenosu firemných kultúr a etických mechanizmov z iných komodít sme svedkami, že sa „toto“ začína explicitne diať aj vo verejných lekárňach, to znamená, že aj lekárne svoje poskytovateľské a  firemno – obchodné aktivity rozvíjajú, resp. realizujú v súlade s vysokou morálkou, etikou, kultúrou a hlavne zodpovednosťou. Totiž práve vysoká morálka a zodpovednosť sú základom kultúry a etiky v lekárni a sú základom aj pre tvorbu koeficientu dôvery a vernosti pacientov lekárne. Tzv. ponovembrová doba poznamenala dobu trhovej ekonomiky   i transformačnej demokracie pomerne nízkymi (až animálnymi) hodnotami práva, kultúry, etiky a mravnosti v podnikaní. Lekáreň ako zdravotnícke zariadenie slúžiace na poskytovanie lekárenskej starostlivosti je povinné vnímať transformáciu podobných „zvyklostí“ veľmi opatrne a citlivo, aby sa to nedialo len v teoretickej rovine. V lekárni určite sú podmienky pre vznik, tvorbu a rozvoj kultúry a etiky ďaleko nadštandardné práve kvôli fenoménu zdravia a terapie a tiež intelektuálnemu potenciálu farmaceutov. Treba zdôrazniť, že práve dodržiavanie etických noriem a kultúry správania sa k pacientom (najmä) sa javí ako jedna z najdôležitejších podmienok a predpokladov úspešnosti a longitudinálneho „prežitia“ lekárne v prostredí medzi pacientmi a v prostredí lekárenskej konkurencie. Z pohľadu manažéra tvorcu a aplikovateľa firemnej kultúry a etiky podnikania a poskytovania služieb pre pacientov za tárou je priam nevyhnutné, aby lekárnik v mene etiky podnikania a poskytovania služieb robil nasledovné:

 • Dodržiaval zákony automaticky s rešpektom k spoločnosti, právu, zákonom, pacientom, okoliu
 • Dodržiaval zákony a normy správania aj na báze dobrovoľnosti
 • Zachovával vernosť
 • Budoval dôveryhodnosť
 • Zachovával dôveryhodnosť
 • Konal v dobrej viere
 • Konal v zmysle len dobrých mravov
 • Vyhýbal sa konfliktom
 • Vyhýbal sa stretu záujmov
 • Bol si vedomý vždy svojej individuálnej a osobnej zodpovednosti (mravnej, ekonomickej, trestnej)
 • Neporušoval etiku, morálku
 • Prispôsoboval komerčné a marketingové činnosti vysokým hodnotám etiky a morálky
 • Viedol k vysokým etickým, kultúrnym a morálnym hodnotám aj svojich zamestnancov
 • Viedol k vysokým etickým, kultúrnym a morálnym hodnotám svojich pacientov i obchodných partnerov
V rámci teórie a praxe etiky a kultúry za tárou nie je možné obísť ani určité formy porušovania etiky. Pokiaľ za konkrétnou činnosťou a vzťahmi budú ľudské činitele, bude dochádzať aj k určitým prvkom zlyhávania v oblasti kultúry, etiky a morálky. Pravdou môže byť aj to, že aj samotné zlyhávanie sa môže „stať“ firemnou kultúrou. Čo sú skôr výnimky. Pod tlakom vonkajšej a vnútornej povahy môže dôjsť či zámerne, resp. prirodzene alebo náhodne k porušovaniu noriem etického správania sa. Otázka kultúrneho a etického zlyhania je vždy exaktným prvkom limitujúcim proces rozhodovania ľudského jedinca. Formy nátlaku môžu byť rôzne aj za tárou smerom k pacientom, do vnútra lekárne i k obchodným partnerom. Práve o tom je potom slobodná etická a kultúrna voľba lekárnika. Kvalita vnútornej slobody a hierarchie hodnôt je mierou neslobody a vazalstva a je v priamej úmere s morálnym akceptovaním zlyhania, resp. rozhodnutia. Daná axióma by mala byť „návodom“ pre lekárnika manažéra najmä pri riešení problémov, konfliktov a podobne. Aj v lekárni existujú mnohé retardačné bariéry pri etickom a morálnom rozhodovaní, čo môže byť spôsobené lekárnikom, resp. jeho:
 • Mentalitou
 • Intelektom
 • Vlastnosťami
 • Schopnosťami

a tiež aj:

 • Zažitými postupmi a metódami práce
 • Konvenčnosťou v rozhodovaní
 • Tradicionalizmom
 • Striktnosťou úloh
 • Nejasnými prioritami
 • Zdeformovanými hodnotami
 • Izoláciou pred vonkajšími vplyvmi
 • Nedostatočnou motiváciou
 • Deformáciou štruktúry osobnosti
 • Apatiou k zmenám a výzvam
V každej lekárni je preto potrebné, aby v podobe osobnosti majiteľa lekárne, manažéra lekárne a nositeľa hodnôt poskytovateľa lekárenskej starostlivosti bola jasne vytýčená škála a hodnoty firemnej kultúry a etiky a aby to bolo postavené na pevnom morálnom základe a na zdravej vnútornofiremnej (lekárenskej) klíme. Tieto základy etiky a kultúry za tárou jasne posunú lekáreň aj do ekonomickej efektivity už tým, že systém etických, kultúrnych a morálnych aplikačných hodnôt znížia náklady v lekárni, odstránia nefektivitu a iracionalitu v oblasti manažovania, komunikácie, marketingu a budovania vzťahu s pacientmi a partnermi.

Lekáreň preto musí mať okrem iných aj tento dlhodobý etický a kultúrny cieľ, ktorým by malo byť vytvorenie hodnotovej filozofie lekárne v oblasti dosiahnutia spokojnosti a vernosti pacienta a získania a udržania konkurenčnej výhody.Čítajte ďalej...
PREHĽAD ČÍSLA
   
 ODPORÚČAME
Prepočítané konverzným kurzom
1 EUR = 30,1260 SK
VIAC TOVAROV »   


Copyright © 1996-2020 ComorraPharm s.r.o.
© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.
Články sú aktualizované a upravované publikačným systémom IPSA2002.