Apothéka.sk
Spravodajstvo z EÚTlačové správy Bolesť Cestovanie Editorial Informačné technológie ComorraPharm sro. Liečivé rastliny - Fytoterapia Medicínska história Medicínska technika Novinky Očkovanie Odborník radí Predstavujeme Vám… Prevencia Psychológia, neurológia Rodinný lekár Rozhovory Trendy v Európe Ústna hygiena Veterinárna sekcia Vitamíny, minerály a potravinové doplnky Vývoj & trendy vo farmácii Vývoj v medicíne Zákony, poisťovne Zdravá krása Zdravá racionálna výživa Zdravotnícka legislatíva Zdravý pohyb Zdravý životný štýl Životné prostredie

Informácie o produktoch Kompilácia, rešeršná práca Pôvodný článok PR článok - platená inzercia Preklad Vyhlásenia, Informácie, Výzvy

2011 / 4, 3, 2, 1
2010 / 4, 3, 2
2009 / 4, 3, 2, 1
2008 / 4, 3, 2, 1
2007 / 4, 2
2006 / 3, 1
2005 / 4, 3, 2, 1
2004 / 4, 3, 2, 1
2003 / 4, 3, 2, 1
2002 / 4, 3, 2, 1
2001 / 4, 3, 2, 1
2000 / 4, 3
Informačné technológie

ISSN 1336-0930

NÁRODNÁ AGENTÚRA ISSN

ELEKTRONICKÉ SERIÁLOVÉ PUBLIKÁCIE TYPU ONLINE

   Národná agentúra ISSN - výkonný orgán systému ISSN na Slovensku prideľuje v súčasnosti ISSN tlačeným i elektronickým seriálovým publikáciám vydávaným na Slovensku, avšak na rozdiel od tlačených periodických publikácií sa elektronické publikácie prístupné online zatiaľ na MK SR neregistrujú. Zaradenie publikácií do systému ISSN, t.j. pridelenie čísla ISSN a kľúčového názvu umožňujúce ich jednoznačnú identifikáciu je na Slovensku bezplatné. ISSN sa prideľuje v súčasnosti z iniciatívy agentúry alebo na žiadosť vydavateľa (providera).

Význam identifikácie

   Jednoznačné označenie publikácií číslom ISSN uľahčuje ich vyhľadávanie v automatizovaných systémoch, zjednodušuje prácu distribučných firiem a abstraktových služieb. Zaradenie bibliografických záznamov o publikáciách do databázy ISSN zviditeľňuje tieto dokumenty v celoslovenskom i nadnárodnom rozsahu a prispieva k informovanosti používateľov (údaje o vychádzajúcich i zaniknutých periodikách z rôznych oblastí, informácie o rokoch vydávania, predchádzajúcich názvoch, o vydavateľských údajoch, adresách vydavateľov, o existujúcich iných verziách a.p.) u elektronických publikácií umožní tiež priamy prístup do elektronického zdroja prostredníctvom údaja o platnej URL adrese priamo zo záznamu v databáze, umožní prepojenie záznamov s ďalšími identifikačnými systémami (napr. SICI systém na identifikáciu článkov).

Online publikácie, ktorým sa prideľuje ISSN, by mali spĺňať nasledovné kritériá:

  • majú mať dynamický obsah, t. j. byť doplňované a modifikované;
  • musia mať jednoznačný názov;
  • majú byť informačnými prameňmi, ktoré možno považovať za nezávislé celky;
  • majú mať charakter originálu (dotyčné pramene nemajú byť len informáciou o iných externých zdrojoch, nemajú obsahovať neúplné verzie, kópie iných prameňov);
  • majú obsahovať príspevky obsahujúce text v širšom slova zmysle (články, bibliografické záznamy);
  • majú obsahovať vydavateľské údaje (ekvivalent tiráže tlačenej publikácie), a to: názov publikácie, ročník, rok, číslo, prípadne údaj o aktualizácii alebo intervaly doplňovania elektronickej publikácie, názov a adresu vydavateľa, jeho elektronickú adresu, prípadne mená redaktorov, prispievateľov, a p.

ISSN sa prideľuje predovšetkým originálnym online publikáciám a to:

  • publikáciám na internete publikovaným v jednotlivých častiach formou čísel, súčasťou každého čísla by mal byť obsah, okrem aktuálneho čísla majú obsahovať archív všetkých predchádzajúcich čísel,
  • publikáciám na internete, ktoré používajú databázový systém doplňovania, musia však obsahovať údaj o aktualizácii, alebo uviesť periodicitu doplňovania,
  • elektronickým verziám tlačených časopisov, ak sú originálne spracované a neslúžia len ako informácia o tlačenej verzii alebo jej reklama. V prípade, že obsahujú len abstrakty článkov, obsah, a ilustráciu obálky, prináleží im rovnaké ISSN ako má tlačená verzia.

ISSN sa neprideľuje:

   domovským stránkam inštitúcií, letákom, používateľským profilom, t.j. vo všeobecnosti takým dokumentom, ktoré nemajú charakter seriálovej publikácie

Uvádzanie ISSN v online publikáciách

   Záznam o publikácii sa zaraďuje do databázy ISSN až po uvedení ISSN v publikácii. V online publikáciách sa ISSN uvádza na titulnej obrazovke, resp. v hlavnej ponuke, alebo na prvej strane obrazovky a tiež v každom čísle seriálu. ISSN odporúčame umiestniť na výraznom mieste čo najbližšie k názvu (napr. v pravom hornom rohu), prípadne pri vydavateľských údajoch. Uvádzanie ISSN upravuje norma ISO 3297 /ISO 3297: 1998: Information and Documentation. International Standard Serial Number (ISSN)/.

Zaradenie záznamu do databázy ISSN

   Záznam o elektronickom seriáli s prideleným ISSN sa po spracovaní zaradí do národnej databázy ISSN voľne prístupnej na http://www.issn.sk/data/old/old.htm - archív a http://www.issn.sk/data/new/new.htm - prírastky v bežnom roku. Záznamy sa pravidelne mesačne exportujú tiež do medzinárodnej databázy ISSN - Registra ISSN www.issn.org, ktorá je bezplatne je prístupná v Národnej agentúre ISSN.

   Aby sa zabezpečila aktuálnosť záznamov, je potrebné všetky zmeny vo vydávaní elektronickej seriálovej publikácie hlásiť Národnej agentúre ISSN na e-mail, issn@ulib.sk alebo prostredníctvom formulára na zmenu , ktorý je prístupný na www.issn.sk

   Upozorňujeme, že sa jedná o identifikačný systém, pridelenie ISSN neznamená súčasne ochranu autorských práv, ani ochranu značky.


Národná agentúra ISSN, Univerzitná knižnica v Bratislave, Michalská l, 814 17 Bratislava, tel./fax. 02/54433754, E-mail: issn@ulib.sk, internet:www.issn.sk


 

Copyright © 1996-2019 ComorraPharm s.r.o.
© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.
Články sú aktualizované a upravované publikačným systémom IPSA2002.